Przedsiębiorczy doktorant - inwestycja w innowacyjny rozwój regionu
Podstawowym celem w świetle założeń Strategii Lizbońskiej jest budowanie na terenie Unii Europejskiej gospodarki opartej na wiedzy. Założenie to ma zostać zrealizowane poprzez zwiększenie innowacyjności gospodarki, a priorytetami stają się:

r e k l a m a