Reklama

 

Wydział Konsularny Ambasady RP w Austrii przygotował poradnik dla obywateli polskich podejmujących pracę w Austrii. Zawiera on przydatne informacje dotyczące m.in. prawa pobytowego, pracy i podatków, świadczeń socjalnych , służby zdrowia i szkolnictwa, wreszcie informacje dla kierowców i posiadaczy samochodów.

Otwarcie rynku pracy w Austrii nastąpiło z  dniem 1 maja 2011 roku i wynikało z Traktatów Akcesyjnych o przystąpieniu do Unii Europejskiej Polski i innych krajów w 2004 roku.

Do 30 kwietnia 2011 roku osoby poszukujące pracy musiały same znaleźć pracodawcę, który następnie we właściwym miejscowo urzędzie pracy (AMS) składał wniosek o pozwolenie na zatrudnienie. AMS mógł wydać pozwolenie na zatrudnienie Polaka, czy innego obywatela nowego kraju członkowskiego UE, jeśli brakowało na dane miejsce pracy kandydata będącego obywatelem Austrii lub obywatela innego, kraju członkowskiego Unii Europejskiej uprawnionego do dostępu do rynku pracy.

Od 1 maja 2011 roku uzyskanie pozwolenia na zatrudnienie obywatela Polski nie jest już potrzebne.

Podstawowe zasady prawa pracy.

Austriackie prawo pracy składa się z :

 • przepisów regulujących umowy o pracę,
 • przepisów konstytucji regulujących przepisy prawa pracy,
 •  przepisów ochronnych prawa pracy.

Podstawową zasadą austriackiego prawa pracy jest zasada równego traktowania. Zakazana jest dyskryminacja pracowników ze względu na: płeć, wiek, pochodzenie narodowe, religię poglądy
i przekonania oraz orientację seksualną.

Na źródła austriackiego prawa pracy składają się przepisy ustawodawstwa krajowego oraz przepisy Unii Europejskiej. Przy doborze źródeł prawa, które mają zastosowanie, obowiązuje zasada wyboru korzystniejszych dla pracownika przepisów prawa pracy.

Oznacza to, że przepisy układów zbiorowych pracy, regulaminów, a także szczególnych indywidualnych umów o pracę mają zastosowanie tylko w przypadku, gdy są one dla pracownika korzystniejsze, niż powszechnie obowiązujące przepisy prawa pracy.

W Austrii występuje rozróżnienie osób zatrudnionych jako Angestellte (tzw. pracownik umysłowy, urzędnik)
i  Arbeiter (tzw. pracownik fizyczny). Również
w przypadku tego rozróżnienia obowiązuje zasada równego traktowania obu tych kategorii pracowników. Do kategorii pracowników wykwalifikowanych zaliczani są przede wszystkim pracownicy trudniący się działalnością handlową, działalnością niehandlową
z wykształceniem wyższym oraz działalnością kancelaryjną. W praktyce różnice pomiędzy tymi dwoma kategoriami pracowników stopniowo zacierają się.

Umowa o pracę.

Umowę o pracę można zawrzeć: na okres próbny (zazwyczaj 1 miesiąc), na czas określony lub na czas nieokreślony.

Pracownik powinien otrzymać pisemną umowę
o pracę oraz potwierdzenie zameldowania w miejscowej kasie chorych z chwilą podjęcia pracy.

Jeżeli pracownik nie otrzymał umowy na piśmie ma prawo domagać się od pracodawcy pisemnego określenia jego najważniejszych uprawnień i obowiązków wynikających z umowy o pracę, tzw. Kartę Pracy (Dienstzettel).

Karta Pracy jest wydawana bezpłatnie i potwierdza fakt zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy. Pracodawca nie ma obowiązku wystawienia Karty Pracy jeżeli stosunek pracy nie przekracza 1 miesiąca. Karta Pracy musi zawierać następujące informacje:

 1. nazwę i adres pracodawcy,
 2. imię, nazwisko i adres pracownika,
 3. datę rozpoczęcia stosunku pracy, w przypadku umów zawartych na czas określony – datę zakończenia stosunku pracy,
 4. okres wypowiedzenia lub termin wypowiedzenia,
 5. miejsce świadczenia pracy,
 6. zaszeregowanie pracownika w ogólnej strukturze pracodawcy,
 7. określenie rodzaju pracy wynikającego z umowy o pracę jaką będzie wykonywał pracownik u danego pracodawcy,
 8. wysokość wynagrodzenia i termin płatności wynagrodzenia za pracę,
 9. roczny wymiar urlopu wypoczynkowego,
 10.  uzgodniony dzienny i tygodniowy  wymiar czasu pracy.

W interesie pracownika leży jednak domaganie się od pracodawcy pisemnej umowy o pracę, daje ona bowiem lepszą ochronę prawną i jest lepszym materiałem dowodowym w razie ewentualnego sporu z pracodawcą.

http://www.polonia-w-austrii.at/praca-i-podatki-w-austrii/

 

Państwo: 

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Przepisując ciąg znaków z obrazka udowodnij że nie jesteś botem.
2 + 2 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.