Reklama

 

Stosunek pracy pomiędzy pracownikiem i pracodawcą powstaje, wtedy gdy pracownik zobowiązuje się świadczyć na rzecz pracodawcy pracę w miejscu i czasie przez niego określonym i pod jego kierownictwem, a pracodawca zobowiązuje się do zapłaty odpowiedniego wynagrodzenia.

 Pracownicy są w ramach nawiązanego stosunku pracy związani ramami miejsca i czasu pracy oraz zobowiązani są wykonywać polecenia pracodawcy.

 Z nawiązanego stosunku pracy wynika szereg uprawnień i obowiązków.

Pracownik jest zobowiązany do przestrzegania czasu pracy. Przepisy dotyczące czasu pracy w Austrii uregulowane są w ustawie o czasie pracy.

 Normalny czas pracy w Austrii wynosi 8 godzin dziennie i 40 godzin tygodniowo.

 Czas przepracowany ponad 40 godzin tygodniowo liczony jest jako nadgodziny.  Dla osób zatrudnionych w niepełnym zakresie czasu pracy czas przepracowany powyżej 20 godzin tygodniowo określany jest jako praca dodatkowa, nadobowiązkowa, nie zaś jako nadgodziny.

Elastyczny czas pracy oznacza, że pracownik musi przepracować daną ilość godzin, ale to od niego zależy, którego dnia ile godzin przepracuje; ważne jest, aby po zsumowaniu wszystkich przepracowanych godzin ich końcowa liczba zgadzała się z liczbą godzin, jaką pracownik był zobowiązany przepracować. Wprowadzenie elastycznego czasu pracy w danym zakładzie wymaga pisemnego porozumienia zakładowego, a w zakładach, w których nie ma rady zakładowej, uzgodnienia indywidualnego z każdym zatrudnionym pracownikiem.

Urlopy.

 Przepisy dotyczące urlopów w Austrii uregulowane są w ustawie o urlopach. Wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi 30 dni robocze rocznie, a w przypadku przepracowania 25 lat pracy – 36 dni w roku. Roszczenie urlopowe powstaje w pierwszych 6 miesiącach powstałego stosunku pracy proporcjonalnie do przepracowanego okresu pracy, po 6 przepracowanych miesiącach powstaje roszczenie do odbioru urlopu w pełnym wymiarze. Pracownicy wykonujący pracę na zmianie nocnej otrzymują dodatkowe dni urlopu.

 Urlop macierzyński nad dziećmi do 2 roku życia
w Austrii przysługuje zarówno matkom jak i ojcom narodzonych lub adoptowanych dzieci. Jest on regulowany przepisami ustawy o ochronie matek oraz ustawie o podejmowaniu urlopu macierzyńskiego nad dziećmi przez ojców. Rodzice mogą podejmować urlop nad dziećmi przemiennie, ale tylko z podwójną zmianą (czyli maksymalnie 3 części urlopu, minimalny czas trwania jednej części 2 miesiące). W trakcie trwania urlopu macierzyńskiego rodzice są chronieni przed zwolnieniem z pracy i wypowiedzeniem stosunku pracy.

 Wypowiedzenie stosunku pracy.

 Wypowiedzenie służy zakończeniu stosunku pracy i nie musi być uzasadnione. Zarówno pracodawca jak
i pracobiorca mogą rozwiązać umowę o pracę pod warunkiem zachowania terminu wypowiedzenia.

Istnieje także możliwość rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem obopólnym stron, w takiej sytuacji nie obowiązują żadne terminy. Strony za wzajemnym porozumieniem same określają kiedy nastąpi rozwiązanie pomiędzy nimi stosunku pracy.

 

Prawo do wynagrodzenia

 W Austrii nie ma ustawowo określonej płacy minimalnej. Funkcję ochrony płacowej pracownika spełniają branżowe i zakładowe układy zbiorowe pracy, których jest ok. 400. Umowy te określają minimalne wynagrodzenie godzinowe brutto dla danego stanowiska w danej branży lub nawet w danym zakładzie

 W ramach zbiorowego układu pomiędzy Austriacką Izbą Gospodarczą a Austriackim Zrzeszeniem Związków Zawodowych wprowadzono od 01.01.2009 płacę minimalną w wysokości 1000 Euro brutto. Regulacja ta dotyczy jednak jedynie pracodawców i pracowników zrzeszonych w ww. instytucjach.

 http://www.polonia-w-austrii.at/praca-i-podatki-w-austrii/2/

 

Państwo: 
Dział: 

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Przepisując ciąg znaków z obrazka udowodnij że nie jesteś botem.
6 + 5 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.