Reklama

Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorstw

Ustawodawstwo belgijskie rozróżnia następujące rodzaje działalności gospodarczej: handlową, rzemieślniczą i przemysłową.

 Przedsiębiorstwa rozpoczynające prowadzenie takich rodzajów działalności podlegają rejestracji w rejestrze handlowym przy Ministerstwie Gospodarki zwanym La Banque-Carrefour des Entreprises.
Aktualnie poza tym rejestrem pozostają niektóre rodzaje działalności prowadzonej na rachunek własny (indépendants), jak wolne zawody: adwokaci, lekarze itp. Przedstawiciele wolnych zawodów rejestrują swą działalność w swych organizacjach profesjonalnych.
W Belgii pojęcie "indépendants" obejmuje nie tylko wolne zawody, ale także przedsiębiorców prowadzących firmy jednoosobowe, mandatariuszy (zarządzających) w spółkach m.in. jednoosobowych, tzw. aktywnych wspólników ("associés actifs").
Poniżej przedstawione procedury obowiązują wszystkich obywateli krajów członkowskich UE. W przypadku obywateli z krajów trzecich dodatkowym wymogiem jest uzyskanie tzw. karty zawodowej (carte professionnelle).
Federalna struktura Belgii stanowi pewne utrudnienie przy podejmowaniu działalności gospodarczej zarówno z uwagi na rozdział kompetencji w administracji pomiędzy urzędy federalne oraz regionalne, jak i z uwagi na zróżnicowaną strukturę językową (w Belgii w zależności od regionów lub wspólnot językowych obowiązują 3 języki oficjalne: niderlandzki, francuski i niemiecki). Wymaga to uwzględnienia m.in. przy dokonywaniu tłumaczenia dokumentów składanych przy rejestracji działalności gospodarczej w poszczególnych regionach (Flandrii, Walonii, Regionie Stołecznym-Brukseli).

1. Samozatrudnienie , czyli założenie przedsiębiorstwa prowadzonego na rachunek własny (indépendant).Jest to najprostsza forma prowadzenia działalności gospodarczej i najczęściej podejmowana przez obywateli polskich.
Osoba zakładająca przedsiębiorstwo powinna wykazać się znajomością, co najmniej jednego z oficjalnych języków urzędowych w Belgii, (choć nie jest to warunek formalny).
Nie jest wymagane posiadanie planu finansowego.

2. Utworzenie spółki prawa belgijskiegoUtworzenie spółki wymaga opracowania statutu.
W przypadku większości spółek (S.P.R.L. - prywatnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, S.A. - spółki akcyjnej, S.C.R.L. - spółdzielczej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) opracowanie statutu wymaga aktu notarialnego. Dodatkowo u notariusza należy zgłosić plan finansowy spółki, zaświadczenie z banku o posiadaniu konta bankowego oraz o dokonaniu wymaganej dla danego rodzaju spółki wpłaty na kapitał zakładowy.
W przypadku niektórych rodzajów spółek (spółki jawnej, spółki komandytowej zwykłej) wystarczy statut sporządzony w formie aktu prywatnego oraz nie ma obowiązku sporządzania planu finansowego. Przy ich tworzeniu prawo nie przewiduje minimalnej wysokości kapitału.
Statut musi być przedstawiony w administracji fiskalnej ds. VAT oraz w administracji katastru i rejestracji majątkowej.
Następnie statut podlega zgłoszeniu w Trybunale Handlowym w celu rejestracji oraz publikacji w Moniteur Belge.
Kolejnym krokiem jest złożenie przez osobę wskazaną w statucie jako mandatariusz spółki wniosku o jej rejestrację w "okienku przedsiębiorstw".

3. Utworzenie oddziału zagranicznej firmy (spółki) w Belgii.Utworzenie oddziału zagranicznej firmy w Belgii jest przedsięwzięciem prostszym, choć wymaga rejestracji w rejestrze handlowym. Zagraniczna firma tworząca oddział w Belgii zobowiązana jest do złożenia w Trybunale Handlowym tłumaczenia statutu macierzystej firmy (wraz z apostille). Po uzyskaniu wyciągu z rejestru Trybunału Handlowego osoba, która posiada upoważnienie firmy macierzystej do kierowania oddziałem składa w "okienku przedsiębiorstw" komplet dokumentacji, podając adres przyszłego oddziału oraz przedkłada dokumenty poświadczające jej kwalifikacje do kierowania firmą oraz kwalifikacje profesjonalne w przypadku, gdy oddział będzie prowadził działalność podlegającą reglamentacji w Belgii. Wymagania w zakresie zdolności kierowniczych, w dostępie do zawodu oraz licencji i pozwoleń są podobne, jak przy tworzeniu firmy prawa belgijskiego.

Procedura rejestracji działalności gospodarczej

Podstawowe warunki formalne dla utworzenia w Belgii firmy indywidualnej lub spółki są następujące:
• ukończone 18 lat
• pełnia praw cywilnych (niekaralność)
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
• posiadanie zaświadczenia z gminy o zameldowaniu

W każdym przypadku przy tworzeniu firmy należy posiadać lokal odpowiedni do prowadzenia danego rodzaju działalności gospodarczej. Firma może mieć siedzibę w domu (mieszkaniu) przedsiębiorcy.Uprzednie bankructwo przedsiębiorcy nie jest w zasadzie przeszkodą dla ponownego rozpoczęcia działalności gospodarczej. Jeśli jednak bankructwo spowodowane było poważnym błędem danej osoby, Trybunał Handlowy może wyrazić sprzeciw.

Osoba fizyczna może prowadzić działalność gospodarczą:
• w postaci przedsiębiorstwa indywidualnego - w tym przypadku nie ma rozdziału między majątkiem osobistym a majątkiem firmy
• w postaci spółki (odrębnej osoby prawnej) - w tym przypadku majątek osoby prawnej nie jest równoznaczny z majątkiem osobistym przedsiębiorcy.

Prawnym warunkiem utworzenia przedsiębiorstwa jest otwarcie odrębnego rachunku bankowego na firmę. Numer konta bankowego powinien figurować na listownikach (drukach) firmy.

Formalności przy tworzeniu firmy indywidualnej (samozatrudnieniu)
W celu dokonania rejestracji firmy indywidualnej w rejestrze handlowym (La Banque- Carrefour des Entreprises), przedsiębiorca winien zgłosić się w "okienku przedsiębiorstw" i złożyć tam następujące dokumenty:
• dokumenty potwierdzające zdolność do kierowania firmą oraz kwalifikacje profesjonalne (w przypadku, gdy zakładana firma będzie prowadzić działalność w jednej z branż reglamentowanych) 
• licencję na prowadzenie handlu obwoźnego, sprzedaż i obróbkę mięsa (rzeźnia).

Po zaakceptowaniu działalności, okienko przyznaje numer rejestru handlowego nowo tworzonej firmie, a także numery zakładów, jeśli firma je posiada.
Decyzja odmowna musi zawierać uzasadnienie. Od decyzji odmownej w ciągu 30 dni przysługuje odwołanie do Ministerstwa Gospodarki, SPF Economie, P.M.E, Classes moyennes, Energie, WTC, 25p., Bd. S. Bolivar 30, 1000 Bruksela, tel: 02/2085221.
"Okienko przedsiębiorstw" podejmuje decyzję o wyrażeniu zgody na dane przedsięwzięcie kierując się m.in. listą wymaganych dyplomów, świadectw ukończenia szkół lub doświadczeniem praktycznym.

Orientacyjna lista wymogów w zakresie świadectw i dyplomów znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki:
http://www.mineco.fgov.be/enterprises/crossroads_bank/diplo/intro_fr.asp

W przypadku wątpliwości, co do spełnienia wymogów "okienka" zwracają się do Ministerstwa Gospodarki, które podejmuje decyzję.

Jeżeli kwalifikacje osoby zakładającej przedsiębiorstwo zostaną uznane, należy złożyć w "okienku" dodatkowe dokumenty/informacje:
• imię i nazwisko przedsiębiorcy
• wybraną formę prawną firmy
• numer rejestru narodowego (odpowiednik PESEL) oraz numer rejestru ubezpieczenia socjalnego
• adres pocztowy i elektroniczny
• nazwę firmy
• rodzaj(e) prowadzonej(ych) działalności
• adres firmy i jej zakładu(ów)
• dokładne dane osobowe i numer rejestracji w instytucji ubezpieczeń socjalnych osoby zakładającej firmę
• datę rozpoczęcia działalności gospodarczej
• numer konta bankowego firmy

Po dokonaniu rejestracji "okienko przedsiębiorstw" wydaje wyciąg z rejestru handlowego, który zawiera m.in. numer przedsiębiorstwa ("extrait"). Opłata wynosi 70 euro plus 70 euro za każdy dodatkowy zakład firmy. Numer przedsiębiorstwa - po dokonaniu odpowiednich formalności - będzie jednocześnie numerem VAT.

Numer przedsiębiorstwa powinien być umieszczony na drukach danej firmy, a także na jej środkach transportu firmy.
Rejestracji przedsiębiorstw można dokonać w jednym z 230 okienek przedsiębiorstw na terenie całej Belgii (są one prowadzone przez 10 upoważnionych do tego instytucji).
Ich lista znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki: www.mineco.fgov.be (entreprende, guichets d'entreprises)

Formalności przy tworzeniu spółki:
Powołanie do życia spółki wymaga zredagowania aktu założycielskiego.
W przypadku takich spółek jak: spółka akcyjna (S.A.), spółka prywatna z o.o. (S.P.R.L.), spółka spółdzielcza z o.o. (S.C.R.L.) oraz spółka komandytowo-akcyjna (S.C.A.) wymagane jest sporządzenie aktu założycielskiego przed notariuszem.

W tym celu należy przedstawić u notariusza następujące dokumenty:
• plan finansowy spółki
• dowód wpłaty gotówkowej na pokrycie wymaganego kapitału zakładowego,
a w przypadku wkładu niepieniężnego (aportu rzeczowego) raport audytora.

Przy tworzeniu innego rodzaju spółek (jawnej i komandytowej zwykłej) wystarczy statut sporządzony w formie aktu prywatnego i nie jest wymagany plan finansowy.

Statut musi być w odpowiednim terminie przedstawiony w administracji fiskalnej ds. VAT oraz w administracji katastru i rejestracji majątkowej. Pobierana jest opłata skarbowa oraz procentowa opłata od wkładów kapitałowych. Spółki posiadające osobowość prawną, podlegają następnie zgłoszeniu w Trybunale Handlowym (w ciągu 15 dni od daty zawiązania spółki).
W przypadku spółek akcyjnych, spółek prywatnych z o.o., spółek spółdzielczych z o.o., oraz spółek komandytowo-akcyjnych, zgłoszenia dokumentów założycielskich w Trybunale Handlowym dokonuje notariusz.
W Trybunale Handlowym, spółce nadany zostaje numer rejestru handlowego (Banque Carrefour des Entreprises - BCE).

Wpisowi do rejestru podlegają następujące dane:
• nazwa spółki (ewentualnie skrócona nazwa spółki)
• forma prawna
• adres siedziby spółki
• data utworzenia spółki
• numer konta bankowego
• dokładne dane osobowe osób upoważnionych do zarządzania, podejmowania decyzji w imieniu spółki lub do ich likwidacji
• data rozwiązania spółki, jeśli spółka została założona na czas określony
• data Walnego Zgromadzenia
• określenie okresu obrachunkowego
• wysokość kapitału.

Statut spółki zostaje następnie opublikowany w Moniteur Belge (opłata wynosi 160 euro + VAT). Opublikowanie statutu spółki jest równoznaczne z nabyciem przez nią osobowości prawnej.

Pomimo tego, że spółka otrzymuje wstępnie w Trybunale Handlowym numer rejestru handlowego BCE, właściwa rejestracja następuje w "okienku przedsiębiorstw", w którym osoba działająca w imieniu spółki powinna złożyć dokumentację jak niżej:
• dowód tożsamości
• zaświadczenie z numerem konta bankowego spółki
• dokumenty poświadczające zdolności kierownicze i profesjonalne oraz (ewentualnie) licencje i pozwolenia wymagane przed ostateczną rejestracją spółki
• egzemplarz statutu oraz zaświadczenie potwierdzające mandat osoby wnioskującej
• nazwę spółki
• numer przedsiębiorstwa i zakładu
• adres siedziby oraz adres(y), pod którymi prowadzona będzie działalność spółki
• datę rozpoczęcia działalności
• datę publikacji statutu w Moniteur Belge.

Koszt wystawienia wyciągu z rejestru to 70 euro + dodatkowe 70 euro za każdy dodatkowy adres zakładu spółki. Przyznany spółce numer przedsiębiorstwa powinien figurować na wszelkich dokumentach i drukach firmy, a także na jej środkach transportu. Nadanie numeru oznacza uzyskanie przez spółkę zdolności do prowadzenia działalności handlowej lub rzemieślniczej.

Licencje i pozwolenia

Pozwolenia na produkcję, handel i eksport art. spożywczych są wydawane przez władze federalne Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA).

Obowiązek ten dotyczy wszystkich punktów sprzedaży art. spożywczych, branży gastronomicznej, hotelarskiej, stołówek, restauracji itp.
Uzyskanie pozwolenia uzależnione jest m.in. od spełnienia warunków higienicznych, które podlegają następnie regularnym inspekcjom.
Wniosek o wydanie pozwolenia w 2 egzemplarzach, kierowany jest do:

AFSCA
WTC III
Bd. S. Bolivar 30
1000 Bruxelles
tel: 02/2083302 fax: 0800/13455
e-mail: pointdecontact@afsca.be

Opłata za wydanie zezwolenia uzależniona jest od rodzaju działalności oraz ilości osób zatrudnionych w danym zakładzie.

Opodatkowanie działalności gospodarczej

Podatki w Belgii dzielą się na podatki bezpośrednie i pośrednie.

Podatki bezpośrednie to:
• podatek dochodowy od osób fizycznych,
• podatek dochodowy od spółek, w tym:
• opodatkowanie dywidend
• preferencyjne opodatkowanie małych i średnich przedsiębiorstw,
• preferencyjne opodatkowanie centrów dystrybucyjnych,
• podatek dochodowy od osób prawnych,
• podatek od nieruchomości i podatek gruntowy (katastralny)

Podatki pośrednie obejmują m.in:
• podatek od wartości dodanej VAT,
• podatek akcyzowy,
• podatek od darowizn,
• podatek spadkowy,
• podatek od zakupu środków transportu oraz podatek tonażowy,
• opłaty notarialne związane ze sprzedażą nieruchomości (droit d' enregistrement),
• opłata od wpisu do ksiąg hipotecznych i rejestrów sądowych

W relacjach między Polską, a Belgią obowiązuje Konwencja między Rzeczypospolitą Polską, a Królestwem Belgii ws. unikania podwójnego opodatkowania oraz zapobiegania oszustwom podatkowym i uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku z 20.08.2001 r., opublikowana w Polsce (Dz.U. z 2004 r. nr 211 poz. 2139) oraz w Belgii (Moniteur Belge z 27.04.2004 r., nr 2004015054).
Konwencja dotyczy podatków od dochodu majątku bez względu na sposób ich poboru. Konwencja dotyczy podatków płaconych zarówno w Belgii, jak i w Polsce. W Belgii obejmuje: podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od spółek, podatek dochodowy od osób prawnych oraz podatek od dochodów nierezydentów.
Konwencja dotyczy sytuacji, w których podatnik, oprócz podlegających opodatkowaniu dochodów uzyskanych np. w Polsce, uzyskuje również dochody ze źródeł położonych w Belgii.
W Konwencji między Polską i Belgią do eliminacji podwójnego opodatkowania zastosowano metodę proporcjonalnego odliczenia. Polega ona na tym, że dochód uzyskany zagranicą (tj. w Belgii) jest opodatkowany w Polsce, ale od należnego podatku odlicza się podatek zapłacony zagranicą. Odliczenie to jest możliwe tylko do wysokości podatku przypadającego proporcjonalnie na dochód uzyskany w Belgii.
Więcej informacji na temat metod unikania podwójnego opodatkowania zastosowanych w umowach podpisanych przez Polskę z różnymi krajami należy szukać na stronach internetowych Ministerstwa Finansów w zakładce 'podatki' (http://www.mf.gov.pl/).

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH W BELGII
Osoby fizyczne posiadające miejsce zamieszkania w Belgii obciążone są tzw. nieograniczonym obowiązkiem podatkowym. Większość dochodów podlega dopisaniu do łącznej bazy opodatkowania, do której stosuje się progresywne stawki podatkowe.
Pewne kategorie dochodów, takie jak dywidendy i niektóre pozostałe podlegają opodatkowaniu w odrębnym trybie, chyba, że korzystniejsze dla podatnika jest ich opodatkowanie łączne z całością dochodów. Dochody małżonków nie są łączone w celu wspólnego rozliczenia podatku dochodowego

Dochody podlegające opodatkowaniu
W skład łącznych dochodów będących przedmiotem opodatkowania wchodzą m.in.:
• przychody z nieruchomości,
• wynagrodzenia ze stosunku pracy,
• emerytury i renty,
• przychody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej (samozatrudnienie).
Wymienione rodzaje dochodów podlegają opodatkowaniu po odliczeniach (poza przychodami z nieruchomości) kosztów uzyskania przychodów właściwych dla danego rodzaju działalności prowadzonej przez podatnika. W odniesieniu do kadry menedżerskiej odliczenie przysługuje do wysokości 5% dochodów brutto (nie więcej niż 3.110 €).

Podatki gminne
Podatki gminne są funkcją wysokości podatków od dochodów osób fizycznych
i w zależności od gminy (miasta) zamieszkania wahają się między 0 % a 10 %. Podatnicy zagraniczni podatnicy płacą dodatkowo podatek w wysokości 7%.

Inne zasady opodatkowania dochodów w Belgii
Innymi stawkami podatkowymi w Belgii są objęte przychody kapitałowe i honoraria autorskie, które podlegają podatkowi w wysokości 15 %. Większość konwencji podatkowych podpisanych przez Belgię zapewnia zwolnienie z potrącania u źródła podatków od praw autorskich. Belgia stosuje się do dyrektywy dotyczącej prawa autorskiego i przychodów kapitałowych zapewniającej zwolnienia od ich opodatkowania w przypadku powiązanych ze sobą spółek europejskich.
Zwolnione z opodatkowania są dochody z niektórych belgijskich obligacji. Opodatkowaniu u źródła podlegają natomiast dywidendy. Opodatkowanie wg standardowej stawki podatkowej wynosi 25 %. W przypadku niektórych dywidend (np. SICAV, SICAF, SIC) stawka ta jest obniżona do 15 %.

PODATEK DOCHODOWY OD SPÓŁEK
Wysokość stawki podatkowej
Stawka podatku od spółek, który jest odpowiednikiem polskiego podatku od osób prawnych CIT, wynosi 33 %. Firmy, których dochody podlegające opodatkowaniu nie przekraczają kwoty 323.750,00 €, objęte są korzystniejszą formą podatku progresywnego.
Przedziały podatku progresywnego:
• 24,98 % dla dochodów od 0 do 25.000,00 €
• 31,93 % dla dochodów od 25.000,01 do 90.000,00 €
• 33,99 % dla dochodów od 90.000,01 do 323.750,00 €
Przedsiębiorstwa podlegające zredukowanej stawce podatkowej mogą również korzystać z kredytu podatkowego w przypadku zwiększenia kapitału wniesionego gotówkowo w stosunku do poziomu najwyższego w ostatnich trzech latach rozliczeniowych (7,5% z maksymalna kwotą 19.850,00 €).

Podmioty pozbawione możliwości kredytu podatkowego:
• spółki finansowe,
• centra koordynacyjne,
• fundusze zbiorowego oszczędzania,
• spółki, których dywidendy wypłacone przekraczają 13 % kapitału wniesionego na początku roku podatkowego.

Inne stawki podatkowe dotyczą:
• Belgijskiego Urzędu Gospodarki i Rolnictwa (21,5%);
• Spółek handlowych lokalnych i federacji regionalnych lub branżowych tych firm, którym przysługują kredyty na cele rzemieślnicze (5%);
• Wybrane flamandzkie, walońskie i brukselskie instytucje publiczne, które przyznają kredyty na zakup lub zagospodarowanie pomieszczeń socjalnych, małych nieruchomości lub podobnych mieszkań (5%).

Ulgi i zwolnienia podatkowe
Celem zachęcenia do zwiększenia funduszy własnych samozatrudniający się (indépendant ) oraz podmioty stanowiące małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) mogą uzyskać kredyt podatkowy. W przypadku podatku od spółek kredyt podatkowy wynosi 7,5% różnicy pomiędzy kapitałem gotówkowym wniesionym w roku poprzednim a najwyższym poziomem kapitału na koniec okresu opodatkowania.
Możliwość obniżenia podstawy opodatkowania o corocznie ustalaną kwotę przypadającą na każdego nowozatrudnionego pracownika MSP jest jednym z instrumentów zachęcających do podnoszenia poziomu zatrudnienia.
Odliczenia inwestycyjne przyznawane są wykonującym wolne zawody, prowadzącym produkcję rolniczą i działalność handlową. Odliczenia inwestycyjne dotyczą nakładów na nieruchomości służące do prowadzenia działalności zawodowej (dobra rzeczowe i niematerialne nabyte lub tworzone - nowe) w okresie podatkowym.

Rodzaje wydatków zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów
Kosztami uzyskania dochodu są nie tylko rzeczywiście poniesione wydatki i koszty, ale również koszty mające charakter i zaksięgowane jako pewne wierzytelności lub straty. Wierzytelności pewne odróżnia się od wierzytelności wątpliwych, gdyż te ostatnie zależą od wydarzeń przyszłych i niepewnych. Wierzytelności wątpliwe mogą być uwzględniane w szacunkach zwolnień podatkowych, ale nie mogą być odliczone jako koszty uzyskania dochodu (będzie ono możliwe dopiero, gdy koszty te będą faktycznie poniesione).
W przypadku braku dokumentów księgowych, koszty uzyskania dochodu mogą być określone ryczałtowo na podstawie wspólnego porozumienia między administracją i podatnikiem. Jeżeli takiego porozumienia nie osiągnięto, administracja dokonuje oceny wydatków lub opłat.
Koszty uzyskania dochodu, które podlegają odliczeniu od podatku obejmują m.in.:
• wynagrodzenia personelu i koszty z tym związane (w tym również dodatkowe ubezpieczenie pracowników na życie oraz częściowy zwrot kosztów wakacji),
• składki ubezpieczeniowe od ryzyka ponoszonych przez podatnika z tytułu pracy zawodowej,
• koszty najmu i opłaty związane z kosztami eksploatacji budynku lub lokalu, w którym prowadzona jest działalność zawodowa (utrzymanie, ogrzewanie, prąd itd.),
• koszty "finansowe", tj. odsetki od pożyczonych kapitałów oraz wszelkie opłaty przeznaczone na bieżącą działalność eksploatacyjną,
• prowizje, opłaty za pośrednictwo, rabaty handlowe i inne, honoraria, gratyfikacje, wynagrodzenia i wszelkie wydatki, które dla beneficjenta oznaczają dochód lub zysk o charakterze zawodowym,
• koszty samochodu:
a) uzasadnione odpowiednim dokumentem (koszty utrzymania samochodu, ubezpieczenia, amortyzacja, konserwacje i naprawy),
b) ryczałtowo: koszty paliwa w oparciu o przejechaną liczbę kilometrów.

PODATEK OD OSÓB PRAWNYCH
Podatek od osób prawnych w Belgii różni się od polskiego podatku od osób prawnych, gdyż jest nakładany m.in. na dochody osób prawnych uzyskane z tytułu wynajmu nieruchomości oraz zysków uzyskanych od posiadanego kapitału. W przypadku osób prawnych nierezydentów na terenie Belgii stosowany jest podatek od dochodów osób prawnych dla nierezydentów.

PODATEK GRUNTOWY
Płatnikami podatku gruntowego w Belgii są właściciele oraz użytkownicy nieruchomości. Podstawą naliczania tego podatku jest tzw. przychód katastralny, który jest przychodem średnim, rocznym od nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, a także środków produkcji mających z natury rzeczy lub przeznaczenia charakter nieruchomości.
Okresem referencyjnym służącym do obliczenia przychodu katastralnego dla wszystkich nieruchomości jest 1 stycznia 1975 r. Od 1991 r. podatek katastralny podlega corocznej indeksacji zgodnie ze wskaźnikiem inflacji (dla 20005 r. wskaźnik ten wynosił 1,3889).
Podatki gruntowe w Belgii znajdują się w gestii administracji fiskalnej regionów, a wpłaty z ich tytułu zasilają budżety gmin, prowincji i regionów. Stawki podatków katastralnych ustalane są przez władze regionalne i różnią się w zależności od miejsca usytuowania nieruchomości. Średnia stopa podatku wynosi ok.50% wartości podatku katastralnego liczonego wg stanu na 1.01.1975 r.
Zwolnienia od podatku gruntowego stosowane są w stosunku do posiadłości publicznych, nieruchomości użyteczności publicznej (szkoły, szpitale). Ponadto, istnieje możliwość zastosowania czasowego zwolnienia od podatku gruntowego, z przyczyn ekonomicznych (np. w przypadku zawieszenia eksploatacji danej nieruchomości). Ulgi dotyczą również inwalidów i osób niepełnosprawnych.
Osoby będące właścicielami nieruchomości niesłużące do celów profesjonalnych płacą z tego tytułu podatek od osób fizycznych. Podstawą wymiaru tego podatku jest przychód katastralny lub wartość dzierżawna, pomniejszone o zryczałtowaną ulgę stanowiącą równowartość kosztów oprocentowania kredytu oraz ulgę z tytułu opłacanego podatku gruntowego. Przychody uzyskiwane z tytułu posiadania nieruchomości wliczane są do łącznych przychodów obciążonych podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Osoby posiadające większą liczbę nieruchomości płacą zarówno podatek gruntowy, jak i podatek od osób fizycznych z tytułu przychodów z nieruchomości.

PODATEK VAT
Podstawowa stawka podatku od wartości dodanej (VAT) w Belgii wynosi 21%. Dodatkowo występują stawki zredukowane w wysokości 12%, 6% i 0%. Stawką 6% objęte są produkty pierwszej potrzeby, w tym produkty żywnościowe, lekarstwa, woda, książki i czasopisma, produkty rolne, usługi transportowe, naprawy. Stawką 12% objęte są m.in. opłaty za węgiel, opłaty radiowo-telewizyjne, budownictwo mieszkaniowe, margaryna, pieluchy dla dorosłych. Stawkę zredukowaną 0% stosuje się do towarów eksportowanych oraz gazet codziennych.
Deklaracje podatku VAT składane są miesięcznie lub kwartalnie. Istnieje możliwość przeniesienia nadpłaconego podatku na kolejny okres rozliczeniowy, a w przypadku, gdy kwota nadpłaty przewyższa 1500 € otrzymać jej zwrot.

Zatrudnianie pracowników

Od 1 maja 2009 r. Belgia otworzyła swój rynek pracy dla pracowników z 8 państw członkowskich Unii Europejskiej (w tym Polski).
Informacje ogólne na temat zatrudnienia w Belgii, dostępne są na stronach internetowych federalnego Ministerstwa Zatrudnienia:

Service Public Fédéral Emploi,
Travail et Concertation Sociale
Rue Ernest Blerot 1
1070 Bruxelles
Tel.: 00-322/2334257
Fax.: 00-322/2334488
http://www.emploi.belgique.be/home.aspx

Informacje nt. możliwości zatrudnienia w regionach można uzyskać w następujących instytucjach regionalnych:

w Regionie Stołecznym Brukseli
Ministère de la Région Bruxelles Capitale
Administration de l' Economie et de l'Emploi
Direction de la Politique de l'Emploi et de l'Economie Plurielle
Service Permis de Travail
rue du Progrès 80
1035 Bruxelles
tel. 00-322/2041399
http://www.bruxelles.irisnet.be

w Regionie Walonii
Ministère de la Région Wallonne
Direction Générale de l'économie et de l'emploi
Division de l'emploi et de la formation professionnelle
Direction de l'emploi et de l'immigration
Place de Wallonie, 1 - Bâtiment 2
5100 JAMBES
tel. 00-328/1333111

Dla prowincji Brabancja Flamandzka
Vlaams Ministerie voor Werk en Sociale Economie
Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
Afdeling Arbeidsmarkt - Cel Migratie
Koning Albert II laan 35 bus 21
1030 Brussel
Tel. 00-322 553 39 42
Fax. 02 32 553 44 00
E-mail: arbeidskaart@vlaanderen.be

Dla prowincji Flandria Wschodnia i Flandria Zachodnia
Vlaams Ministerie voor Werk en Sociale Economie
Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
Afdeling Arbeidsmarkt - Cel Migratie
t.a.v. de heer Henri Roman
Nederkouter 28
9000 Gent
Tel 09 235 01 50
Fax 09 235 01 70
E-mail: henri.roman@wse.vlaanderen.be

Dla prowincji Antwerpia i Limburgia
Vlaams Ministerie voor Werk en Sociale Economie
Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
Afdeling Arbeidsmarkt - Cel Migratie
t.a.v. de heer Julien Lathouwers
Koningin Astridlaan 50 bus 6
3500 Hasselt
Tel. 00-32/11 74 27 00
Fax. 00-32/11 74 27 09
E-mail: julien.lathouwers@wse.vlaanderen.be

Dla ułatwienia przepływu pracowników między krajami Europejskiego Obszaru Gospodarczego z inicjatywy Komisji Europejskiej powstał międzynarodowy system pośrednictwa pracy EURES, dzięki któremu zarówno pracodawcy mogą poszukiwać pracowników z terenu innych krajów członkowskich, jak i pracownicy mogą poszukiwać pracodawców w innych krajach EOG.
Sieć EURES posiada własną strukturę organizacyjną na poziomie europejskim oraz w krajach członkowskich systemu, w tym w Polsce.
Informacje na temat funkcjonowania tego systemu znajdują się na europejskim portalu:  www.europa.eu.int/eures  

Na terenie Polski usługi EURES świadczone są między innymi przez wyspecjalizowanych doradców zatrudnionych w wojewódzkich urzędach pracy oraz asystentów w powiatowych urzędach pracy.

SYSTEM TITRES-SERVICES / dienstencheques w Belgii
System Titres-Services/ dienstencheques (T-S) subwencjonowany przez rząd belgijski został wprowadzony w celu tworzenia nowych miejsc pracy oraz eliminowania pracy na „czarno".
System ten pozwala osobom prywatnym na zatrudnienie pracownika - pomocy domowej na bardzo korzystnych warunkach.

OSOBY PRYWATNE (UŻYTKOWNICY)
Z systemu titres-services/dienstencheques może korzystać każda osoba prywatna zameldowana w Belgii. Pierwszym krokiem jest uzyskanie numeru klienta w firmie ONEM/Sodexho. Można tego dokonać na kilka sposobów:
• drogą elektroniczną na stronie internetowej: www.titres-services-onem.be
• poprzez wysłanie formularza faxem na numer: 02/5475496,
• poprzez wysłanie formularza za pośrednictwem poczty na adres :

Sodexho Cellule Titres-Services
Rue Charles Lemaire 1
1160 Bruxelles

• za pośrednictwem jednej z firm działających w systemie T-S.

Następnym krokiem jest dokonanie wpłaty na konto firmy ONEM/Sodexho. Koszt 1 czeku odpowiadającego 1 godzinie pracy wynosi 7,50 euro (minimalna ilość, to 10 quot;). Opłata wynosi 70 euro plus 70 euro za każdy dodatkowy zakład firmy. Numer przedsiębiorstwa - po dokonaniu odpowiednich formalności - będzie jednocześnie numerem VAT. Ministczeków; maksymalna ilość, to 750 czeków rocznie).

Czeki papierowe wysyłane są do klienta pocztą. Natomiast czeki elektroniczne są dostępne na prywatnym koncie klienta na stronie internetowej ONEM jw. Tam również klient ma możliwość kontroli nad przepracowanymi u niego godzinami i ewentualnym zakwestionowaniem ich. Czeki elektroniczne wymagają posiadania telefonu stacjonarnego przez klienta, gdyż po zakończonej pracy pracownik dzwoni na darmowy numer firmy i po podaniu indywidualnego kodu potwierdza przepracowane godziny. Przed wyborem formy czeku należy się upewnić, czy dana firma T-S akceptuje czeki w formie elektronicznej.
Osoby rozliczające się z podatku w Belgii mają prawo do odliczenia od podatku 30% wydatków poniesionych w systemie T-S.

Zakres prac, jakie mogą być wykonywane w ramach T-S, obejmuje między innymi:
Sprzątanie, pranie, prasowanie
Mycie okien i niewielkie zakupy
Przygotowywanie posiłków

FIRMY DZIAŁAJĄCE W SYSTEMIE TITRES-SERVICES
W systemie Titres-services może funkcjonować praktycznie każda firma usługowa, jednak w trakcie prowadzenia takiej działalności nie może ona podejmować innych rodzajów prac.
Do rozpoczęcia działalności w systemie T-S niezbędne jest specjalne pozwolenie Ministerstwa Zatrudnienia.
Pracodawca zatrudnia pracownika o statusie robotnika („ouvrier") poprzez podpisanie z nim umowy o pracę w oparciu o zasady obowiązujące w komisji parytetowej 322.01.

PRACOWNICY

Praktycznie każda osoba przebywająca legalnie w Belgii może znaleźć zatrudnienie w systemie T-S. Podstawą zatrudnienia jest podpisanie umowy o pracę. Pracownik otrzymuje od pracodawcy rozkład godzin, z których powinien się wywiązać. Dowodem wykonania pracy są podpisane przez użytkownika papierowe bony T-S lub telefoniczne zatwierdzenie przepracowanych godzin pracy - przy bonach elektronicznych.
Osoba zatrudniona w systemie T-S ma takie same uprawnienia, jak pracownicy innych sektorów, tj.:
• Ubezpieczenie zdrowotne oraz prawo do zasiłku w przypadku choroby lub porodu
•Świadczenia emerytalne
• Prawo do płatnego urlopu (po roku pracy) oraz dni wolnych od pracy
• Prawo do zasiłku w razie bezrobocia technicznego lub utraty pracy
• Prawo do zasiłku rodzinnego
Wynagrodzenie pracownika uzależnione jest od stażu pracy i jest ustalane w umowie o pracę.
W przypadku rezygnacji z pracy należy przedłożyć pracodawcy list ze swoją rezygnacją. Przy umowach na czas określony istnieje możliwość rezygnacji poprzez niepodpisanie kolejnej umowy. W okresie późniejszym pracownika obowiązuje następujący okres wypowiedzenia: poniżej 6 miesięcy pracy - 3 dni, powyżej 6 miesięcy - 14 dni.
W biurach tymczasowego pośrednictwa pracy („bureaux d'intérim") są to zwykle umowy odnawialne, co tydzień.

Osoby zatrudnione w systemie T-S pracują zwykle na niepełnym etacie (20 do 37 godzin tygodniowo) lub na pełnym 38-godzinnym etacie.
Od wymiaru godzin pracy zależą należne danej osobie świadczenia społeczne, tj. emerytura, prawo do zasiłku, wysokość czeku wakacyjnego oraz okres płatnych wakacji.
Prawo do zasiłku rodzinnego nabywa osoba pracująca powyżej 19 godzin tygodniowo.

Uwaga dla kobiet w ciąży: prawo do płatnego urlopu macierzyńskiego nabywa osoba, która przepracowała, co najmniej 120 dni w ciągu półrocza poprzedzającego rozwiązanie.

 www.msp.krakow.pl/article/id/3962

Państwo: 

Komentarze

Wysłane przez naift (niezweryfikowany) w
Автомобили, <a href=http://vl-broker.ru>мототехника</a>, спецтехника, водная техника, авторазбор со стоянок и аукционов Японии. Таможенное оформление физ.лиц и юр.лиц.

Wysłane przez naift (niezweryfikowany) w
<a href=https://ved-line.ru/car_delivery_from_japan>авто под заказ из японии</a>

Wysłane przez astose (niezweryfikowany) w
Оптовая продажа карьерных шин 315 80 R22.5 для грузовой техники по ценам производителя <a href=https://ved-line.ru/supply>Shandong HAOHUA Tire Co., Ltd.</a>

Wysłane przez appoits (niezweryfikowany) w
https://newfasttadalafil.com/ - Cialis Uhcsjy This enzyme normally is present in skeletal and cardiac muscle. Cialis Original Forum Xramfy <a href=https://newfasttadalafil.com/>Cialis</a> Kqeaqs No Prescription Atomoxetine https://newfasttadalafil.com/ - cialis generic online Gwztqe Gabapentin

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Przepisując ciąg znaków z obrazka udowodnij że nie jesteś botem.
2 + 7 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.