Reklama

Każda szkoła ma swoją własną wizję i charakter. Wizja ta jest określana przez każdą placówkę i typowa dla jej rodzaju. Wyróżniamy szkoły państwowe (gemeenschapsonderwijs), szkoły lokalne (gemeentelijke, provinciale) i wolne (vrije).

Organizacja systemu edukacji

System edukacji w Belgii dzieli się na szkoły powstałe z inicjatywy rządu tzn. Wspólnoty Flamandzkiej lub Wspólnoty Francuskojęzycznej, szkoły dotowane przez władze lokalne, czyli gminy i prowincje, oraz wolną dotowaną edukację.

Szkoły dotowane przez wspólnoty są całkowicie opłacane przez rząd. W przypadku szkół dotowanych przez rząd lokalny i szkoły wolne, wspólnoty opłacają pensje dla personelu i część kosztów szkoły. Te trzy rodzaje szkół oferują przedszkola, szkoły podstawowe i średnie z nauczaniem zwykłym i specjalnym (zob. Szkoła w Twojej okolicy).

Edukacja państwowa należąca do wspólnot językowych (Gemeenschapsonderwijs)

Edukacja państwowa liczy we Flandrii siedemset instytucji: przedszkoli, szkół podstawowych i średnich. Het Gemeenschapsonderwijs – lub inaczej GO! to szkoły powstałe z inicjatywy Wspólnoty Flamandzkiej, czyli z inicjatywy rządu. Istnieją one również po stronie francuskojęzycznej. Szkoły te charakteryzują się nautralnością. Organizują zarówno lekcje religii, jaki i etyki. Pracują na podstawie tego samego projektu pedagogicznego. W szkołach państwowych we Flandrii uczy się około 16 proc. uczniów (w przedszkolach, szkołach podstawowych i średnich), natomiast po stronie walońskiej 14 proc.

Dotowana oficjalna edukacja (Gesubsidieerd officieel onderwijs)

Nie tylko wspólnoty mogą zakładać szkoły, także gminy i prowincje mają swoje placówki edukacyjne. Szkoły gminne koncentrują się zwłaszcza na edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Natomiast prowincje na nauce w szkołach średnich. Także i w tych szkołach proponuje się wybór pomiędzy religią i etyką, choć nie zawsze. Zarówno szkoły gminne, jak i prowincjonalne mają odrębne projekty pedagogiczne. Uczy się w nich 16 proc. uczniów we Flandrii (w przedszkolach, szkołach podstawowych i średnich) oraz 36 proc. w Walonii.

Wolna dotowana edukacja (Vrij gesubsidieerd onderwijs)

Wolne szkoły należą do większości. Otrzymują one środki potrzebne do działania od rządu i podlegają wielu systemom kontroli. Szkoły te powstają z prywatnej inicjatywy. Są to głównie szkoły katolickie prowadzone przez braci lub siostry zakonne. Obok szkół katolickich reprezentowane są też inne religie oraz inne metody nauczania, np. szkoły Freinet i Steiner. Wolną edukację wybrało we Flandrii aż 68 proc. uczniów, natomiast we Wspólnocie Francuskojęzycznej 50 proc. Jest to tym samym największa gałąź edukacji w Belgii.

Szkoły prywatne

Mały procent szkół to szkoły prywatne. Nie są otrzymują żadnych subsydiów od rządu.

Kto zajmuje się nadzorem?

Pojęcie „inrichtende macht” jest bardzo ważne jeśli chodzi o belgijski system edukacji. Oznacza ono organizację, rząd lub osobę, która jest odpowiedzialna za jedną lub wiele szkół. Władzą nadzorczą w szkołach dotowanych przez wspólnoty (gemeenschapsonderwijs) jest GO! Na poziomie lokalnym jest to gmina lub prowincja, a w szkołach wolnych nie ma ustalonych reguł, ponieważ szkoły te różnią się od siebie. Władza nadzorcza ma wiele autonomii w decydowaniu o działalności szkoły, np. decyduje o wyborze metody nauczania i programu, o godzinach przeznaczonych na naukę określonego przedmiotu.

Szkoły uznane przez rząd i otrzymujące od niego pomoc muszą spełnić wiele wymogów. Budynki, w których odbywają się lekcje muszą być bezpieczne. Normy te muszą być spełnione również pod względem programu nauczana. Dlatego ustala się terminy końcowe i cele rozwojowe, które określają, co w danym roku szkolnym uczeń powinien umieć.

http://www.polonianet.be/site/index.php?q=pl/node/211

Państwo: 
Dział: 

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Przepisując ciąg znaków z obrazka udowodnij że nie jesteś botem.
3 + 0 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.