Reklama

 

W sierpniu 2014 r. czeskie Centrum Współpracy Międzynarodowej na rzecz Edukacji (Centre for International Cooperation in Education, Dům zahraniční spolupráce) opublikowało obszerny informator w języku angielskim dotyczący studiowania i życia w Czechach pt. „Guide to Studying and Living in the Czech Republic”. Zgodnie z tytułem, publikacja podzielona jest na dwie części: pierwsza dotyczy życia w Czechach, druga - edukacji. W poniższym artykule zawarłam niezbędne informacje znajdujące się w drugiej sekcji, obejmujące m.in. system szkolnictwa wyższego, warunki przyjęcia na studia, organizację studiów u naszych południowych sąsiadów.

 

Czeski system szkolnictwa wyższego

 

Pewnie niewielu z nas wie, iż w Czechach znajduje się najstarsza instytucja akademicka w Europie Centralnej, którą jest Uniwersytet Karola (wcześniej Uniwersytet Praski), założony w 1348 r. przez Cesarza Karola IV Luksemburskiego. Obecnie w Czechach, tak jak w większości krajów europejskich, w tym w Polsce, obowiązuje trzystopniowy system szkolnictwa wyższego: studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie. Głównym językiem studiów jest czeski, jednak coraz więcej uniwersytetów stara się poszerzać swoją ofertę o kursy w języku obcym, głównie w angielskim, w celu przyciągnięcia większej ilości studentów zagranicznych.

 

Studia licencjackie trwają od 3 do 4 lat. W ramach licencjatu trzeba zdobyć od 180 do 240 punktów ECTS. Absolwenci otrzymują tytuł licencjata (bakalář lub bakalář umění, w zależności od dziedziny studiów). Studia kończą się egzaminem państwowym, który obejmuje prezentację i obronę pracy dyplomowej.

 

Tak jak w Polsce, w Czechach rozróżnia się dwa rodzaje studiów magisterskich: uzupełniające studia magisterskie (2-3 lata, 60-180 ECTS) oraz jednolite studia magisterskie (4-6 lat, 240-360 ECTS). Aby uzyskać tytuł należy przystąpić do egzaminu państwowego oraz przedstawić i obronić pracę dyplomową. Odpowiednio bardziej rygorystyczne warunki zdobycia tytułu występują na studiach medycznych oraz weterynaryjnych.

 

W zależności od kierunku studiów można uzyskać następujące tytuły zawodowe:

 

 • magistr - magister (studia humanistyczne, prawnicze, farmacja, teologia, itp.),

 • magistr umění (studia artystyczne),

 • inženýr - inżynier (studia ekonomiczne, inżynierskie, itp.),

 • inženýr architekt - inżynier architekt (architektura),

 • doktor medicíny - doktor nauk medycznych,

 • zubní lékař – stomatolog,

 • doktor veterinární medicíny - doktor nauk weterynaryjnych.

 

Specyfika studiów doktoranckich jest taka sama jak w Polsce. Trwają one zwykle 3 lata i kończą się egzaminem państwowym, podczas którego należy przedstawić i obronić pracę doktorancką. Egzamin musi mieć charakter publiczny, a praca doktorancka musi zostać opublikowana.

 

Czeskie szkoły wyższe dzielą się publiczne, prywatne i państwowe. Placówki publiczne i prywatne podlegają Ministerstwu Edukacji, Młodzieży i Sportu, natomiast placówki państwowe (uniwersytety wojskowe i akademie policyjne) podlegają Ministerstwu Obrony i Ministerstu Spraw Wewnętrznych. W Czechach najwięcej jest szkół prywatnych, bo aż 44. Szkół publicznych jest 26 oraz funkcjonują dwie placówki państwowe. W jednym z najnowszych rankingów uczelni wyższych, QS World University Rankings 2014/2015, doceniono aż pięć czeskich uczelni wyższych. Najwyższe miejsce (pozycja 244) zajął wspomniany na początku Uniwersytet Karola w Pradze. Na dalszych miejscach uplasowały się: Politechnika Czeska w Pradze, Uniwersytet Masaryka oraz Uniwersytet Techniczny w Brnie, a także Uniwersytet Ekonomiczny w Pradze.

 

Podstawowym warunkiem przyjęcia na studia licencjackie i na jednolite studia magisterskie jest ukończenie szkoły średniej lub zawodowej, przy czym wymagane jest zdanie egzaminu maturalnego, w Czechach nazywanego „maturita”. Przyjęcie na uzupełniające studia magisterskie i studia doktoranckie odbywa się na podstawie ukończenia odpowiednio studiów licencjackich i magisterskich. Aplikację na studia można składać z reguły do końca lutego lub marca danego roku. Na większości uczelni podanie o przyjęcia na studia można składać przez internet, wypełniając odpowiednią aplikację w formie elektronicznej. Uczelnie (rektorzy bądź dziekani wydziałów) podejmują autonomiczną decyzję w kwestii przeprowadzania egzaminów wstępnych, rozmów kwalifikacyjnych czy testów zdolnościowych i psychologicznych, które z reguły odbywają się w okresie od czerwca do września. Na studiach artystycznych postępowanie kwalifikacyjne odbywa się odpowiednio wcześniej: do końca listopada należy złożyć podanie, a egzaminy wstępne odbywają się w styczniu.

 

Organizacja studiów

 

Rok akademicki w Czechach trwa 12 miesięcy i jest podzielony na semestry lub bloki. Tak jak w Polsce, jest czas na zajęcia, sesję egzaminacyjną (zwykle trwającą 5 tygodni) i wakacje (lipiec i sierpień). Każda uczelnia opracowuje własny terminarz zajęć i zasady oceniania. Na większości uczelni obowiązuje dobrze znany polskim studentom system punktowy ECTS (European Credit Transfer System).

 

Według obowiązującego w Czechach prawa, edukacja na wyższych uczelniach publicznych i państwowych jest darmowa dla obywateli wszystkich narodowości, z wyjątkiem:

 

 • opłat za działania administracyjne w trakcie postępowania kwalifikacyjnego,

 • opłat za przedłużenie okresu studiowania poza wyznaczony termin,

 • opłat za studia na dodatkowym kierunku/programie,

 • opłat za studiowanie w języku obcym.

 

Uczelnie prywatne same ustalają wysokość opłat za studia, która zwykle waha się od tysiąca do piętnastu tysięcy dolarów za rok.

 

Przed przyjęciem na studia jest możliwość nauki jezyka czeskiego w czeskich placówkach. Kurs językowy dla obcokrajowców pragnących studiować na czeskiej uczelni organizuje m.in. Instytut Językowy i Przygotowawczy na Uniwersytecie Karola (The Institute for Langage and Preparatory Studies). Kurs czeskiego może zostać również przyznany w ramach stypendium.

 

Obcokrajowcy mogą ubiegać się o stypendium na podstawie umów bilateralnych pomiędzy ministerstwami (czeskie Ministerstwo Edukacji oraz Młodzieży i Sportu), a także w ramach Foreign Development Aid, oferowanego przez Rząd Republiki Czeskiej. Niektóre uniwersytety czeskie oferują stypendia za wybitne osiągnięcia naukowe oraz dla studentów posiadających trudne warunki materialne. Szczegółowe informacje dotyczące stypendiów można uzyskać w czeskich ambasadach i konsulatach. Studenci z krajów europejskich mogą wziąć także udział w różnego rodzaju programach wymiany studenckiej: Erasmus+:Erasmus, EEA, Norwegian Financial Mechanism, Aktion, Ceepus.

 

Na uczelniach działa wiele organizacji studenckich. Wśród najbardziej znanych należy wymienić Erasmus Student Network Czech Republic i AISEC Czech Republic. Popularna jest również organizacja IAESTE Czech Republic zajmująca się organizacją wymian studenckich oraz kursów technicznych za granicą.

 

Więcej informacji na temat studiowania i życia w Czechach już wkrótce na portalu e-magnes.

 

Tekst i fotografia Karolina Chomik

 

Na podstawie: „Guide to Studying and Living in the Czech Republic”, Dům zahraniční spolupráce - Centre for International Cooperation in Education, August 2014.

 

 

Państwo: 
Dział: 

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Przepisując ciąg znaków z obrazka udowodnij że nie jesteś botem.
2 + 0 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.