Reklama

Zanim podpiszemy umowę o pracę, przede wszystkim należy ją dokładnie przeczytać

 

                Większość pracujących w Królestwie Danii Polaków pracuje w firmach budowlanych. Aby uniknąć rozczarowań związanych z pracą i płacą warto zapoznać się z obowiązującymi, i to nie tylko w budownictwie, warunkami zawierania umów o pracę i ich rozwiązywania Obowiązkiem każdego pracodawcy w Danii zatrudniającego pracowników – w tym również obcokrajowców – jest sporządzenie umowy o pracę w wersji językowej zrozumiałej dla pracownika i doręczenie jej najpóźniej w ciągu miesiąca od rozpoczęcia pracy.

Większość pracujących w Królestwie Danii Polaków pracuje w firmach budowlanych. Aby uniknąć rozczarowań związanych z pracą i płacą warto zapoznać się z obowiązującymi, i to nie tylko w budownictwie, warunkami zawierania umów o pracę i ich rozwiązywania
Obowiązkiem każdego pracodawcy w Danii zatrudniającego pracowników – w tym również obcokrajowców – jest sporządzenie umowy o pracę w wersji językowej zrozumiałej dla pracownika i doręczenie jej najpóźniej w ciągu miesiąca od rozpoczęcia pracy.

Umowa – z mocy prawa – powinna zawierać co najmniej następujące dane:
● imię i nazwisko, adres pracownika oraz nr ewidencji osobowej
● nazwa i adres firmy, telefon/fax oraz nr CVR
● numery telefonów stron umowy,
● forma wynagrodzenia - godzinowe czy akordowe ( stawka podstawowa +
dodatki ),
● okres rozliczeniowy, w którym następuje wypłata wynagrodzenia
● rodzaj wykonywanej pracy i dokładny opis wykonywanych czynności,
● tygodniowy wymiar czasu pracy + ewentualne nadgodziny,
● rodzaj porozumienia zbiorowego obowiązującego u pracodawcy,
● termin i miejsce rozpoczęcia pracy,
● okres zatrudnienia,
● opis świadczeń emerytalnych,
● urlop oraz dodatkowe dni wolne od pracy,
● warunki wypowiedzenia umowy
● podpisy stron.

Umowę taką przygotowuje się w 2 egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron. Jest ona podstawą, na której opiera się SKAT ( Urząd Skarbowy) przyznając kartę podatkową tzw Takskort.

Niektóre związki zawodowe jak na przykład Zrzeszenie Dansk Bygeri ( Zrzeszenie Duńskich Budowlańców ) opracowało wzór standardowej umowy o pracę w kilku językach a znaleźć go można na stronie http://www.danskbyggeri.dk

Czas pracy.
W Danii czas pracy regulowany jest przez umowy zbiorowe a nie przez ustawy i to już od ponad 100 lat.
Główne zasady: pracę wykonuje się od poniedziałku do piątku między godz. 6 – 18,
tygodniowy wymiar czasu pracy – 37 godzin.
Układy zbiorowe dopuszczają tzw. specyficzny tryb pracy tj.:
1. 46godzin/tydzień.( Umowa na piśmie, w przeciągu 3 m-cy pracownicy muszą
mieć dni wolne, pracodawca musi prowadzić szczegółową ewidencję czasu pracy
każdego pracownika
2. według potrzeb. ( 10 godz./dzień ale nie więcej jak 50 godz./tydzień, przeciętnie
też 37 godzin/tydzień, wolne za nadgodziny w ciągu 12 miesięcy).
Łączny czas przerw przeznaczonych na posiłki i odpoczynek nie może być dłuższy niż 1 godzina i krótszy niż ½ godziny.

Stawka godzinowa.
Minimalne stawki godzinowe określają porozumienia zbiorowe ( w Danek Bygeri jest ich aktualnie 16 ). Stawka wynagrodzenia jest regulowana raz w roku – 1 marca. Aktualna w branży budowlanej to 106,90 – 131,83 DKK w zależności od zapisów porozumienia zbiorowego. Przedsiębiorstwo i pracownicy mogą ustalić wyższe, od minimalnej, stawki wynagrodzenia.

Nadgodziny.
Regułą jest wynagradzanie za nadgodziny wg zasady: 0 – 3 godz. + 50%, 4 i następne + 100%. Podstawa naliczania zależy od zapisów układu zbiorowego i może nią być albo stawka minimalna albo stawka umówiona i zapisana w umowie o pracę.

Rozwiązanie umowy o pracę.
Zasady rozwiązywania umów o pracę zawarte są w branżowych układach zbiorowych. W branży budowlanej obowiązują następujące terminy:

Ze strony pracodawcy Ze strony pracownika
Od 0 do 1 roku zatrudnienia 0 tygodni 0 tygodni
Powyżej 1 roku zatrudnienia 3 tygodnie 1 tydzień
Powyżej 3 lat zatrudnienia 5 tygodni 2 tygodnie
Powyżej 5 lat zatrudnienia 7 tygodni 2 tygodnie

Jeżeli pracownik, z którym rozwiązano umowę o pracę, nie był ubezpieczony na wypadek bezrobocia w A-kasie i musi na nowo zarejestrować się w polskim Urzędzie Pracy, powinien wystąpić o wystawienie formularza E-301 i złożyć go we właściwym do miejsca swojego zamieszkania Urzędzie Pracy.
Formularz taki wydaje:
Arbejdsdirektoratet ( Główny Urząd ds. Pracy ), Stormgade 10, P.O Box 1103, DK-1009 Kopenhaga K, tel. 38105011, fax 3819 3890.
 

 

Opracowane przez: Krzysztof Kozik

 

Państwo: 
Dział: 

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Przepisując ciąg znaków z obrazka udowodnij że nie jesteś botem.
3 + 8 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.