Reklama

 

By podjąć naukę na uniwersytecie należy zdać egzamin. Trwa on trzy dni, przy czym jego długość każdego dnia nie może przekroczyć 4.5 godziny. Egzaminy wstępne na uniwersytety organizowane są przez komisję prowincjonalną według zaleceń Ministerstwa Edukacji, która określa wymagania, kryteria oceniania i powołuje poszczególne komisje lokalne przeprowadzające egzaminy. Kandydat na studia musi zdać dwie części egzaminu.

Pierwsza sprawdza wiedzę z przedmiotów obowiązkowych, wspólnych dla wszystkich profili.

Zdający mają napisać własny tekst i dokonać analizy materiałów źródłowych w języku ojczystym i w języku obcym. Druga sprawdza materiał z dwóch wybranych przez zdającego przedmiotów profilowanych i jednego dodatkowego. Można wybrać jedną z pięciu opcji: egzamin naukowo-techniczny z matematyki lub fizyki; egzamin medyczny z biologii lub chemii; egzamin humanistyczny z łaciny lub historii sztuki; egzamin z nauk społecznych z matematyki stosowanej w naukach społecznych lub z geografii lub też egzamin ze sztuki z rysunku artystycznego, bądź historii sztuki.

Każda część egzaminu jest oceniana w skali 1 do 10. O przyjęciu na studia decydują wyniki egzaminu w 40% i w 60% wyniki na świadectwie ukończenia ostatniej klasy szkoły średniej.

Studia na hiszpańskich uczelniach są płatne, ale niełatwo obliczyć, ile kosztuje semestr, bo płaci się za poszczególne zajęcia i osobno za egzaminy. Cena zależy jeszcze od tego, na którym roku studiujesz. Najbardziej prestiżowe uczelnie hiszpańskie to Universidad Autonoma de Barcelona, Universidad Autonoma de Madrid, Universidad Complutense de Madrid, a w dalszej kolejności Universidad de Granada, Universidad Politecnica de Catalunya, Universidad de Salamanca, Universidad de Valencia, Universidad de Girona.

Poza tym jednym, z najładniejszych i jednocześnie najbardziej prestiżowych miejsc do studiowania w Hiszpanii jest Salamanca, gdzie znajduje się najstarszy hiszpański uniwersytet (Universidad Pontificia de Salamanca założony w 1218 roku).

Studia uniwersyteckie są zorganizowane w formie cykli kształcenia o określonych celach edukacyjnych i autonomicznej wartości edukacyjnej. Ten model organizacyjny obejmuje 5 typów edukacji: edukację o jednym cyklu kształcenia; o podwójnym cyklu kształcenia bez dyplomu pośredniego; o podwójnym cyklu kształcenia z pośrednim dyplomem; wyłącznie w drugim cyklu kształcenia oraz w trzecim cyklu kształcenia.

Pierwszy cykl edukacji ma wyraźnie naturę zawodową, bez możliwości kontynuowania edukacji w 2. cyklu. Mimo to, w niektórych przypadkach, studenci którzy uzyskali diplomado, mogą kontynuować studia w 2. cyklu, w obszarze odnoszącym się do 1. cyklu bezpośrednio po jego ukończeniu lub po ukończeniu pewnych modułów uznawanych za ważne dla 1. cyklu. Studia w pierwszym cyklu trwają 3 lata i obejmują 180-270 p.

Studenci podejmujący studia o podwójnym cyklu, ale bez pośredniego stopnia akademickiego, muszą ukończyć obydwa cykle, aby uzyskać stopień akademicki lub konkretne kwalifikacje zawodowe.

Na studiach o podwójnym cyklu kształcenia z pośrednim stopniem akademickim, po ukończeniu 1. cyklu studenci, zależnie od kierunku studiów, uzyskują stopień diplomado, architekta technicznego lub inżyniera technicznego. Następnie kontynuują studia w drugim cyklu w obszarze wiedzy odnoszącej się do 1. cyklu w celu zdobycia stopnia licencjata (licenciado), inżyniera lub architekta.

Studia o podwójnym cyklu mogą trwać 4 lub 5 lat, a w przypadku studiów medycznych 6 lat. I obejmują 300-450 p. Każdy cykl trwa przynajmniej 2 lata (2 lub 3 lata w przypadku pierwszego cyklu i 2 lata w drugim cyklu, z wyjątkiem medycyny, gdzie drugi cykl trwa także 3 lata).

Programy oferujące edukację wyłącznie w drugim cyklu kształcenia trwają 2 lata, w czasie których student musi zgromadzić 120-150 p. Są one przeznaczone dla studentów, którzy posiadają stopień akademicki 1 cyklu w tym samym obszarze wiedzy. Absolwenci takich studiów uzyskują stopień licencjata, inżyniera lub architekta.

Uniwersytety oferują także programy kształcenia w ramach tzw. 3 cyklu, które trwają co najmniej 2 lata i są otwarte dla studentów posiadających stopień licencjata, inżyniera lub architekta. Cykl ten jest przeznaczony dla studentów, którzy chcą się specjalizować na konkretnym polu naukowym, technicznym lub artystycznym i dzieli się na dwa etapy: pierwszy obejmuje nauczanie, drugi natomiast stanowi okres badawczy. Po pozytywnej ocenie wiedzy zdobytej przez doktoranta przyznaje się dyplom potwierdzający ukończenie studiów zaawansowanych. Osoby pragnące uzyskać doktorat muszą przedstawić pracę doktorską, wykonaną pod kierunkiem profesora, i uzyskać jej aprobatę. Istnieją także studia prowadzące do uzyskania oficjalnych kwalifikacji specjalizacji zawodowych, nie zintegrowane z doktorskimi, otwarte dla absolwentów uniwersytetów różnych cykli edukacji

Państwo: 

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Przepisując ciąg znaków z obrazka udowodnij że nie jesteś botem.
2 + 18 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.