Reklama

 

Obowiązkowa identyfikacja w miejscu pracy

Wszyscy w wieku 14 i więcej w Holandii muszą pokazać ważny dowód tożsamości, jeśli zostanie o to poproszony przez policję lub innych funkcjonariuszy organów ścigania. Identyfikacja obowiązkowa w odniesieniu do zatrudnienia obejmuje wiele różnych obowiązków dla pracodawców i pracowników.

Jak i okazywanie dowodu tożsamości, masz kilka innych obowiązków. Na przykład, trzeba dać obywateli pracodawcy numer serwisowy (BSN) i wypełnić deklarację podatku dochodowego.

Więcej informacji na stronie Kwestia dokumentów identyfikacyjnych

Zasiłek na opiekę nad dziećmi,

Holenderska ustawa Dzieckiem z 2005 został stworzony w celu zwiększenia udziału kobiet w rynku pracy, dostępność do opieki nad dziećmi, a konkurencja między dostawcami opieki nad dziećmi, a tym samym obniżenie opłat. Ustawa przewiduje finansowanie formalnej opieki nad dziećmi i zachowuje jakość i nadzór standardów dla wszystkich usług opiekuńczych.

Pracodawcy muszą płacić chorym pracownikom 70% ostatniego wynagrodzenia przez dwa lata. W ciągu pierwszego roku, pracodawcy są prawnie zobowiązani do zapłaty co najmniej minimalne wynagrodzenie, choć obowiązek ten nie ma zastosowania, w drugim roku choroby.

Transgraniczna praca

Jesteś pracownik przygraniczny, jeśli mieszkasz w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE / EOG) i pracy w innym państwie członkowskim. Powrocie do kraju, w którym mieszkasz, co najmniej raz w tygodniu. Na przykład, że mieszkasz w Holandii i pracować w Niemczech czy Belgii.

Nowe zasady zwolnienia z pracy

Jednolita procedura zostanie wprowadzona do rozwiązania stosunku pracy, w których pracodawca będzie wniosku o opinię doradczą z góry od Agencji Ubezpieczeń Pracowniczych (UWV), które pracodawca musi przestrzegać. UWV nie ocenia proponowane rozwiązania stosunku pracy w przypadku, gdy układ zbiorowy pracy przewiduje podobnej procedury.Opcja poszukiwania rozwiązania stosunku pracy przez zastosowanie do sądu rejonowego zostaną zniesione. Pracownik, którego umowa została rozwiązana może jednak złożyć do sądu, który może odwrócić rozwiązaniu. Sąd może również przyznać odszkodowanie do maksimum z połowy miesięcznego wynagrodzenia za każdy rok pracy, z zastrzeżeniem pułapu w wysokości € 75.000.

W przypadku przymusowego rozwiązania stosunku pracy lub braku przedłużenia umowy na czas określony, co najmniej jednego roku, pracownicy otrzymają przejściowego budżetu w wysokości ćwierć miesięcznej pensji za każdy rok pracy, z zastrzeżeniem maksimum czterech miesięcy " wynagrodzenia. Budżet ten jest przeznaczony do szkolenia lub do innych programów, które pomogą pracownik znaleźć inną pracę szybciej. To w zasadzie dostępne dla wszystkich pracowników etatowych i wszystkich pracowników tymczasowych, którzy mieli swoje miejsca pracy, przez co najmniej rok.

Rutte-Asscher rząd będzie podnieść górną granicę dla osoby pracującej ulgi podatkowej przez € 125 w 2014 roku. Kwota ta zostanie dodatkowo zwiększona w równych transzach do 500 € w 2017 roku. Od 2015 Rutte-Asscher rząd zniesie pojedynczego rodzica ulgi podatkowej i kredyty podatkowe uzupełniającego i ulgi podatkowej rodzicielskiego urlopu.

Umowy o pracę

Umowa o pracę jest umową między pracownikiem a pracodawcą. Umowa o pracę może być powiedział istnieć, gdy ktoś pracuje na rzecz pracodawcy i otrzymuje wynagrodzenie za pracę, które on osobiście wykonuje. Jak i stałych umów, istnieją różne rodzaje elastyczne umowy o pracę.

Wielu pracodawców objętych układem zbiorowym pracy (CAO). Umowy te często zawierają zasady dotyczące poziomu płac, wakacji, okresy wypowiedzenia, oraz w sprawach podobnych. Będzie on również stwierdzić, czy pracodawca ma prawo do odstąpienia od któregokolwiek z postanowień umowy.

Pobierz arkusze:

Równe traktowanie

Jest to niezgodne z prawem traktowanie osoby inaczej ze względu na ich religię, światopogląd, przekonania polityczne, rasę, płeć, narodowość, orientację seksualną, stan cywilnego, niepełnosprawność, choroby przewlekłe, wiek, ilość czasu ich pracy (pełny etat lub niepełnym wymiarze czasu) lub rodzaj umowy o pracę (na czas określony lub na stałe).Ta sekcja zajmuje się informacji w sprawie równego traktowania w trakcie procedury ubiegania się o pracę, w pracy, w warunkach pracy, w tym wynagrodzenia i zwolnienia, i co robić, kiedy nie były traktowane w ten sam sposób, jak innych.

Wyzysk w miejscu pracy

Jeśli jesteś zmuszony do pracy w niebezpiecznych warunkach, zapłacił zbyt mało lub pracować bardzo długie godziny, to są wykorzystywani. Jeśli takie sytuacje obejmują element przymusu lub są wynikiem oszustwa, mogą być przypadki handlu ludźmi. Ofiary handlu ludźmi mają prawo prosić o pomoc.

Szukanie pracy

Jeśli zamierzasz pracować w Holandii, należy dobrze znać swój pierwszy kontakt w celu znalezienia pracy. Musisz dowiedzieć się, które holenderskie warunki zatrudnienia ma zastosowania, jeśli pracujesz w pracy zarobkowej. W pracy w pracy najemnej masz takie samo stanowisko jak pracowników z holenderskiego obywatelstwa.

Urlopów

Każdy pracownik ma prawo do wypoczynku z pełnym wynagrodzeniem. Minimalna liczba dni urlopu, do którego pracownik jest uprawniony na podstawie ustawy. Różne sposoby podejmowania dzień jak wakacje są również regulowane przez prawo. Ponadto, pracownicy i pracodawcy mogą zawierać porozumienia dotyczące dni off.

Pozostawiać

Bez środków prawnych, urlop będzie zależeć zbyt wiele od branży, w której jest zatrudniony i jego warunków gospodarczych. Wielu pracowników nie będzie uprawniony do urlopu na ważne okazje, takie jak ciąża, sytuacjach lub gdy członek rodziny potrzebuje opieki. To może skłonić pracowników do opuszczenia rynku pracy lub, co najmniej, do zmniejszenia liczby godzin ich pracy.

Z tego powodu, rząd ustanowił środki, takie jak prawo do bezpłatnego urlopu i urlopu w nagłych wypadkach. Pracodawcy i pracownicy są na ogół swobodnie podejmować dodatkowych umów na urlopie, na przykład w firmie CAO.

Pobierz arkusze:

Migracja zarobkowa

Praca w Holandii jest dozwolone dla osób holenderskiego obywatelstwa lub obywatelstwo jednego z krajów należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który obejmuje państwa członkowskie Unii Europejskiej, z wyjątkiem Rumunii i Bułgaria, a także w Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Zasady i procedury dotyczące zatrudnienia w Holandii osób z innych krajów ("obywatele państw trzecich" IE) są regulowane przez ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców ("Wet Arbeid Vreemdelingen - WAV").

Life-Kurs program oszczędnościowy

Oszczędności życia kurs system pozwala pracownikom zachować część swojego wynagrodzenia brutto. Oszczędności te mogą być wykorzystywane do podejmowania okres urlopu bezpłatnego. Powodem lekarskie wykorzystuje się nie jest ważne. Pracownik może iść na urlop, do wzięcia udziału w szkoleniu lub opieki dla ciężko chorego rodzica, na przykład. Maksymalnie 12% wynagrodzenia brutto, mogą być zapisane w każdym roku. W sumie maksymalnie 210% rocznego wynagrodzenia brutto może być zbawiony.  

Delegowanie pracowników w Holandii

Dyrektywa 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, ma na celu zniesienie przeszkód i niepewności, które utrudniają realizację swobody świadczenia usług, poprzez poprawę pewności prawnej i ułatwienia określenie warunków zatrudnienia, które mają zastosowanie do pracowników czasowo zatrudnionych w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie, którego ustawodawstwo reguluje stosunki zatrudnienia.

Emerytalny

Po przejściu na emeryturę, musisz być zapewniona od dochodu. Otrzymasz podstawowe dochody od rządu, według uwagi ogólnej Emerytalnego emeryturach i rentach (AOW). Jest zbudowanie dodatkowej emerytury przez połączenie swojego pracodawcy systemu emerytalnego. Można też wykupić prywatne ubezpieczenie.

Zobacz więcej w kwestii emerytur i zasiłków .

Płaca minimalna

Wszyscy pracownicy mają prawo do minimalnego dochodu, aż do wieku 65 lat. Ustawowa płaca minimalna ma zastosowanie do pracowników w wieku 23 do 65 lat. Płaca minimalna młodzieży dotyczy pracowników w wieku poniżej 23 lat.

Praca na własny rachunek

Rozpoczęcie własnej działalności wymaga sporo przygotowań. Istnieją różne programy, które można wykorzystać i wykonawcze, które należy pamiętać.

Godziny pracy

Work koszty energii, zarówno fizyczne i psychiczne. Z tego powodu pracownicy nie mogą pracować zbyt długo bez przerwy. Istnieją przepisy dotyczące jak długo ktoś może pracować na dzień i kiedy ludzie mają prawo do przerwy. Przepisy zawarte są w ustawie o czasie pracy oraz roboczej dekretu Godziny.

Godziny pracy i czas odpoczynku

 Pracownicy nie mogą przekraczać określonej liczby godzin pracy dziennie na tydzień. Mają oni również prawo do podjęcia regularnych przerw . Przepisy te stosuje się do wszystkich, także dla zagranicznych pracowników i pracowników tymczasowych.

Czy są jakieś wyjątki od ogólnych zasad pracy i przerw?

Niektórzy pracownicy, zawody i warunki pracy zgodne z wyjątkami i suplementów do ogólnych zasad pracy i przerw. Nie są modyfikowane okresów odpoczynku, pracy i przerw dla dzieci, młodzieży, kobiet w ciąży lub kobiet, które niedawno rodziły. Dotyczy to również pracowników, którzy pracują na nocną zmianę.

Istnieją również dodatkowe uregulowania sektorowe, w ramach opieki, górnictwa i transportu oraz innych branż (sektorów).

Czy pracownik pracować mniej lub więcej godzin?

Jeśli pracownik chce pracować mniej lub więcej godzin, niż jest to przewidziane w umowie o pracę , zawsze należy to umożliwić. Jednakże, nie ma na to pozwolić, jeśli można wykazać, że Twoja firma będzie cierpiał poważne konsekwencje w wyniku.

Czy pracownik modyfikować swój czas pracy po urlopie wychowawczym?

Jeśli pracownik wykorzystał cały swój urlop rodzicielski , może zażądać tymczasowej modyfikacji czasu pracy  po tym terminie. Jednak pracownik musi złożyć wniosek na 3 miesiące przed końcem okresu urlopu wychowawczego. Pracodawca musi  zdecydować  na 4 tygodnie przed końcem okresu urlopu rodzicielskiego.

Państwo: 

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Przepisując ciąg znaków z obrazka udowodnij że nie jesteś botem.
5 + 7 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.