Reklama

foto: Dreamstime.com

Aby pracować w Irlandii, będziesz musiał posiadać irlandzki numer ubezpieczenia społecznego (PPS - Personal Public Service Number). Chcąc go otrzymać, musisz udać się miejscowego Wydziału Spraw Społecznych i Rodziny. Dalsze informacje o składaniu wniosków i wymaganiach są dostępne pod telefonem 1890202325 lub na stronie: http://www.welfare.ie/EN/Topics/PPSN/Pages/useofppsn.aspx

Umowy o pracę

Każdy zatrudniony na terenie Irlandii, otrzymujący regularną zapłatę lub stałą pensję, automatycznie posiada umowę o pracę, bez względu na to, czy została ona sporządzona w formie pisemnej, czy też nie. Zgodnie z przepisami uchwalonymi przez Izbę Reprezentantów Irlandzkiego Parlamentu (Dáil) musi ona gwarantować pewne prawa. Przykładem jest prawo do urlopu macierzyńskiego. Prawa takie są częścią umowy, nawet jeśli pracodawca i pracownik w sporządzonym kontrakcie umówią się, że ich nie stosują. Tak więc statutowe prawo do urlopu macierzyńskiego unieważnia zapis umowy pomiędzy pracownikiem i pracodawcą mówiący, iż pracownik nie ma prawa z takiego urlopu skorzystać.

Całość umowy o pracę nie musi być sporządzona na piśmie, jednak Irlandzki Kodeks Pracy (Terms of Employment (Information) Act, 1994) mówi, iż pewne jej elementy muszą mieć formę pisemną. Nie dotyczy to pracowników pozostających w stosunku pracy przez okres krótszy niż miesiąc.

Elementy, które muszą się znaleźć w umowie o pracę to:

. pełne dane imienne pracodawcy i pracownika;

. adres pracodawcy - adres rejestracji działalności gospodarczej w przypadku, gdy pracodawcą jest firma;

. miejsce wykonywanej pracy - jeśli ma być wykonywana w różnych miejscach, to musi być to również zapisane w kontrakcie;

. rodzaj wykonywanej pracy;

. termin rozpoczęcia pracy;

. szczegóły uzgodnionego kontraktu;

. oczekiwana długość trwania umowy w przypadku umowy na czas określony;

. szczegóły dotyczące urlopów wypoczynkowych i przerw w godzinach pracy, zgodnie z prawem irlandzkim.

Jeśli pracodawca kieruje pracownika do pracy za granicą, zobowiązany jest, przed jego wyjazdem, przedstawić mu na piśmie warunki dotyczące okresu pracy poza granicami Irlandii oraz waluty, w której będzie wypłacane mu wynagrodzenie.

Rodzaje zatrudnienia

Zatrudnienie w niepełnym wymiarze godzin

Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin mają podobne prawa do tych pracujących na pełny etat. W niektórych jednak sytuacjach, pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze, aby móc skorzystać z pewnych praw, musi wypracować określoną ilość godzin w ustalonym okresie.

. Zatrudnienie na czas określony

Coraz więcej osób zatrudnianych jest na czas określony (lub na umowę-zlecenie). Pracujący na zasadzie odnawiania umów na czas określony są ustawowo chronieni przed nieuzasadnionym lub niezgodnym z prawem zwolnieniem. Skargę można jednak wnieść dopiero po roku nieprzerwanego zatrudnienia.

. Zatrudnienie dorywcze

W irlandzkim prawie pracy nie ma definicji „pracownika dorywczego”. W rzeczywistości, jest to osoba, która pozostaje w oczekiwaniu i wzywana jest do pracy tylko wtedy, gdy pojawia się taka potrzeba i nie ma z góry zagwarantowanych godzin pracy. Niemniej jednak, w znaczeniu prawa pracy, jest ona pracownikiem.

. Dzieci i młodzież

Prawo nie zezwala na pracę dzieci (poniżej 16 roku życia) za wyjątkiem kilku ściśle ograniczonych, jak na przykład, w celu wzięcia udziału w filmie. Dzieci powyżej 14 roku życia mogą wykonywać lekkie prace poza semestrem szkolnym. Dzieci powyżej 15, ale poniżej 16 lat, również mogą wykonywać lekkie prace i może się to odbywać w trakcie trwania semestru szkolnego

Okres próbny

Umowa o pracę może obejmować okres próbny i zezwalać na jego przedłużenie. W trakcie tego okresu pracownikowi nie przysługują prawa z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę. Inaczej jest gdy pozostawał on w stosunku pracy przez okres dłuższy niż jeden rok albo wypowiedzenie ma związek z przynależnością lub działaniami na rzecz organizacji związkowych, jest wynikiem zajścia pracownika w ciążę lub chęci skorzystania z urlopu macierzyńskiego.

Jeśli pracodawca odmawia przedstawienia warunków umowy na piśmie, można wnieść skargę do Rzecznika Praw (Rights Commissioner). Skargę należy wnieść w trakcie trwania zatrudnienia lub do 6 miesięcy po jego zakończeniu.

Formularze zgłoszeniowe dostępne są pod adresem:

The Labour Relations Commission Tom Johnson House,

Haddington Road, Dublin 4, Ireland Telephone: (01) 613 6700

Dodatkowe informacje nt. praw pracowniczych - NERA (National Employment Rights Authority tel.: 1890 80 80 90

Czas pracy

Przeciętny tydzień pracy

Maksymalny średni tydzień pracy liczy 48 godzin. Liczba ta może być uśredniana w okresie 4-,6- lub 12-miesięcznym, w zależności od okoliczności.

Czterdziestoośmiogodzinny tydzień pracy netto może być uśredniany według następujących reguł:

. dla pracowników ogółem - przez 4 miesiące,

. dla pracowników, których praca podlega sezonowości, przez okres przewidywalnego wzrostu działalności lub, gdy pracownicy są bezpośrednio zaangażowani w zapewnianie ciągłości usług lub produkcji - przez 6 miesięcy,

. dla pracowników, którzy zawrą układ zbiorowy ze swoimi pracodawcami, zatwierdzony przez sąd pracy - do 12 miesięcy.

W przypadku osób młodych przed 18 rokiem życia, godziny pracy są ustalane przez Ustawę o zatrudnieniu osób młodych z 1996 r.

Odpoczynek

Każdy pracownik ma prawo do:

. dziennego okresu odpoczynku - 11 kolejnych godzin dziennego odpoczynku w ciągu okresu 24-godzinnego,

. tygodniowego okresu wypoczynku - jeden okres 24 godzin odpoczynku poprzedzony okresem dziennego odpoczynku (11 kolejnych godzin),

. przerw w pracy - 15 minut w przypadku przepracowania więcej niż 4 i pół godziny; 30 minut, gdy przepracowano ponad 6 godzin, co może obejmować pierwszą przerwę.

Pracownicy nocni

Okres nocny to okres pomiędzy północą a 7 rano następnego dnia. Maksymalny czas pracy nocą wynosi w ogólności 48 godzin tygodniowo uśrednione przez 2 miesiące lub dłuższy okres specyficznie ustalony w układzie zbiorowym, który musi być zatwierdzony przez sąd pracy.

Urlop wypoczynkowy

Ustawa o organizacji czasu pracy (The Organisation of Working Time Act, 1997) gwarantuje maksymalnie 4-tygodniową długość corocznego urlopu wypoczynkowego. Kontrakt pracowniczy może jednak dawać większe uprawnienia. Okresy trwania urlopu przewidziane ustawą są bowiem okresami minimalnymi, a pracodawca i pracownik mogą je przedłużyć w zawartej umowie.

Urlop powinien być wykorzystany w roku jego przysługiwania lub na życzenie pracownika w przeciągu 6 miesięcy jego trwania. Dłuższe odroczenia (znane jako „carrying-over” (przeniesienia) urlopu są sprawą uzgodnień pomiędzy pracownikiem a pracodawcą.

Na długość corocznego urlopu wypoczynkowego nie mają wpływu prawnie przewidziane okresy nieobecności (obejmują one urlop macierzyński, urlop wychowawczy i urlop z tytułu adopcji). Czas spędzony na urlopie macierzyńskim, urlopie wychowawczym, czy urlopie z tytułu adopcji traktowany jest jako czas pracy i jest uwzględniany przy naliczaniu corocznego urlopu wypoczynkowego.

Istnieją trzy sposoby naliczania urlopu wypoczynkowego:

1. I sposób - bazuje na ilości przepracowanych godzin w rocznym okresie rozliczeniowym, który biegnie od kwietnia do marca. Pracownik, który przepracował w tym czasie co najmniej 1365 godzin (tzn. średnio 26,25 godzin w tygodniu) ma prawo do 4-tygodniowego urlopu.

Wielu pracodawców jako okresu rozliczeniowego używa też roku kalendarzowego.

2. II sposób - jeśli pracownik przepracował co najmniej 117 godzin w miesiącu, to należą mu się 2 dni i 8 godzin urlopu (1/3 tygodnia pracy za każdy miesiąc).

3. III sposób - 8% ilości godzin przepracowanych w rocznym okresie rozliczeniowym, ale nie więcej niż 4 tygodnie.

Pracownik może wybrać tę metodę, która daje mu większe uprawnienia. Pracownik, który przepracował 8 miesięcy, ma prawo do 2-tygodniowego, nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego.

W przypadku choroby podczas korzystania z urlopu wypoczynkowego należy poprosić lekarza rodzinnego (GP) o zaświadczenie lekarskie i przedstawić je pracodawcy po powrocie do pracy.

W ten sposób dni choroby nie będą się wliczały do urlopu wypoczynkowego.

Pracodawca nie może zmuszać pracownika do wykorzystywania dni urlopowych na wizyty szpitalne w godzinach pracy. Pracownik ma w takim przypadku prawo zwolnienia się z pracy, co jednak nie oznacza automatycznie, iż otrzyma za ten czas wynagrodzenie. Jedynym wyjątkiem są kobiety ciężarne, mające prawo do zapłaty za czas nieobecności spowodowany wizytami szpitalnymi związanymi z przebiegiem ciąży. Niemniej jednak, niektórzy pracodawcy zgadzają się na „płatne” nieobecności związane z wizytami lekarskimi. Upewnij się u swego pracodawcy co do sytuacji w twoim miejscu pracy.

Większość pracowników ma prawo do zapłaty za nieprzepracowane dni ustawowo wolne od pracy.

Wyjątkiem są ci, którzy przepracowali łącznie mniej niż 40 godzin w ciągu 5 tygodni przed danym dniem ustawowo wolnym od pracy.

Ci, którzy się kwalifikują, mają prawo wyboru pomiędzy płatnym dniem wolnym lub jedną z poniższych możliwości:

. inny płatny dzień wolny w ciągu miesiąca;

. dodatkowy dzień urlopu;

. dodatkowa dzienna stawka płacy.

Informacje dodatkowe dotyczące urlopów i praw pracowniczych w Irlandii można uzyskać pod adresem: Dział Praw Pracowniczych Ministerstwa Przedsiębiorczości, Handlu i Zatrudnienia Employment Rights Unit, Department of Enterprise, Trade and Employment, Room G05, Davitt House, 65a Adelaide Road, Dublin 2. Infolinia: 1890 201 615 Fax: (01) 631 3267 E-mail: erinfo@entemp.ie Godziny otwarcia: 9.30 - 17:00 (włączając porę lunchu)

Wynagrodzenie za pracę

Zgodnie ze stanem na dzień 30 paździenika 2011 r., płaca minimalna w Irlandii wynosi 7.65 euro za godzinę. Przy czym w wybranych sektorach jak np. sektor budowlany, turystyczny oraz gastronomiczny płace minimalne kształtują się na poziomie 14 do 18 euro za godzinę. Pełna lista sektorów, w których obowiązują wyższe stawki minimalne za godzinę jest dostępna na stronie internetowej http://www.labourcourt.ie/labour/labour.nsf/lookuppagelink/HomeRatesOfPay

Więcej przydatnych informacji na ten temat można znaleźć:

http://www.citizensinformation.ie/categories/employment/employment-right... - Portal zawierający irlandzkie informacje publiczne

http://www.siptu.ie/ - Strona irlandzkiego stowarzyszenia pracowników

http://www.gov.ie - Strona informacyjna rządu Irlandii

http://www.entemp.ie/ - Oficjalna strona Ministerstwa Przedsiębiorstw, Handlu i Pracy

Staże zagraniczne

Osoby pragnące odbyć praktykę lub staż w Irlandii mogą skorzystać z programów realizowanych przez firmy prywatne lub przez uczelnie. Uczelnie oferują udział w programie Erasmus. Jest on programem współpracy między uczelniami skierowany jest przede wszystkim do szkół wyższych, ich studentów i pracowników. W niektórych jego akcjach mogą uczestniczyć także inne instytucje, organizacje lub przedsiębiorstwa, które współpracują z uczelniami. Od 2007 roku Erasmus jest częścią nowego programu edukacyjnego "Uczenie się przez całe życie" (The Lifelong Learning Programme), przewidzianego na lata 2007-2013. Program ten daje możliwość odbycia stażu/praktyki w partnerskim przedsiębiorstwie, organizacji, instytucji szkoleniowej lub badawczej w innym kraju uczestniczącym w programie (SP - Student Practical Placements). Informacji na temat programu można szukać na uczelniach wyższych w Polsce.

Przykładem programu realizowanego za pośrednictwem firm prywatnych jest Work&Travel Irlandia. Program ten przygotowany jest dla młodych ludzi z dużą chęcią do pracy oraz rozszerzenia znajomości języka angielskiego.

Program daje możliwość zdobycia nowych doświadczeń zawodowych i umiejętności językowych, a także poznania kultury Irlandii. Praktykanci skierowani zostają do pracy w hotelach, sklepach, supermarketach, restauracjach, barach, pubach, fabrykach, warsztatach, na różnych stanowiskach. Możliwość wyboru stanowiska uzależniona jest od wcześniejszego doświadczenia zawodowego, a także od znajomości języka angielskiego. Warunki uczestnictwa to wiek minimum 18 lat, znajomość języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym, zgłoszenie się min. 3 miesiące przed planowaną datą rozpoczęcia pracy. Warunki oferowane przez poszczególne firmy są zróżnicowane. Koszt udziału w programie to według oferty jednej z firm: 1025 EURO z zakwaterowaniem (na 4 tygodnie) i 140 EURO dopłaty za program rozpoczynający się w miesiącach letnich (czerwiec - sierpień). Uczestnicy mogą spodziewać się wynagrodzenia za pracę w wysokości 8-9 EURO za godzinę brutto, liczba godzin pracy to około 30-40 tygodniowo. Oferty różnych firm prywatnych można znaleźć w Internecie. Kolejną możliwością jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z pracodawcą, którym jesteśmy zainteresowani i zaprezentowanie mu swojej kandydatury na stażystę/ praktykanta.

 

Państwo: 

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Przepisując ciąg znaków z obrazka udowodnij że nie jesteś botem.
3 + 1 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.