Reklama

 

Z powodu małej powierzchni kraju system edukacji w Luksemburgu jest dość mocno scentralizowany. Większość najważniejszych decyzji podejmowana jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (Ministère de l`Éducation nationale) oraz przez władze lokalne.

Obowiązek szkolny obejmuje dzieci w wieku powyżej 6 lat i trwa on do czasu, aż ukończą one 16 lat. W przypadku, gdy dziecko rozpoczyna naukę w wieku 4 lat okres edukacji przymusowej trwa dwa lata dłużej.

Jedną z podstawowych zasad obowiązujących w systemie edukacji w Luksemburgu jest bezpłatny dostęp do nauki. Bezpłatna edukacja obejmuje także dzieci obcokrajowców i nie dotyczy tylko okresu przymusowej nauki.

W przeciwieństwie do innych krajów są tylko dwie ogólnodostępne, alternatywne formy szkół dla edukacji państwowej dla uczniów i ich rodziców:

- dla poziomu podstawowego: szkoły wyznaniowe oferujące ogólnie dostępny program

- dla edukacji przedszkolnej, podstawowej i części ponadpodstawowej: prywatna Waldorf School, która stosuje odrębne zasady nauczania, bazujące na pracy Rudolpha Steinera

W zasadzie tylko placówki, w których nauka jest bezpłatna są w pełni finansowane przez państwo. Wyznaniowe szkoły, realizujące dokładnie ten sam program co szkoły państwowe, ze środków publicznych są finansowane częściowo.

Edukacja przedszkolna

Ten etap daje przygotowanie do szkoły podstawowej. Nie jest obowiązkowy.

Do przedszkoli (Spillschoul) posyłają swoje dzieci zazwyczaj pracujący rodzice, którzy nie mają czasu, by opiekować się pociechami w domu. Jednym z głównych zadań tego etapu jest przygotowanie do szkoły dzieci, którym zbliża się obowiązek nauki. Edukacja przedszkolna ma zadanie dbać o rozwój ogólny uczniów.

Placówki przedszkolne zwykle tworzone są w połączeniu ze szkołami podstawowymi. Nie mają osobnych dyrektorów.

Klasy są koedukacyjne. Każda klasa ma pełnoetatowego nauczyciela-opiekuna.

Alternatywą dla szkół państwowych jest wspomniana już Waldorf School. Uczniowie uczęszczający do niej nie mają obowiązku uczęszczać do szkół państwowych.

Drugi wyjątek stanowi European School, a dokładniej mówiąc jej moduł przedszkolny, z możliwością nauki w jednym z dziewięciu języków.

Szkolnictwo podstawowe

Nauka w szkole podstawowej ma różną formę w zależności od liczby dzieci w wieku szkolnym na danym obszarze. Zdarza się, że dzieci z różnych grup wiekowych uczą się we wspólnych klasach. Są one zazwyczaj dość niewielkie. Średnia liczba uczniów w klasie waha się od 17 do 18 uczniów.

Edukacja podstawowa obejmuje sześć lat nauki i jest podzielona na trzy etapy:

- młodszy, obejmujący pierwsze dwa lata nauki

- pośredni, obejmując trzeci i czwarty rok nauki

- wyższy, obejmujący piąty i szósty rok.

Przez sześć lat nauki w szkole podstawowej, wychowawca przeprowadza okresowo sprawdza wiedzę uczniów i ocenia ich postępy w nauce.

Wyróżnia się dwa rodzaje takich egzaminów:

- jeden służący określeniu poziomu wiedzy w obrębie mniejszych zakresów tematycznych i jest on powszechnie używany w procesie nauczania

- drugi służy przetestowaniu wiedzy w szerszym zakresie tematycznym i dostarcza oceny postępów każdego dziecka na końcu każdej klasy i określa, czy uczeń jest gotowy, by zdać rok wyżej.

Oszacowanie takie jest częścią procesu uczenia się i umożliwia nauczycielom dostosowywanie biegu lekcji do potrzeb i zdolności każdego ucznia.

Alternatywą dla szkół państwowych są szkoły wyznaniowe, prywatne Waldorf Schools i European School.

Szkolnictwo średnie

System edukacji w Luksemburgu na tym etapie wyróżnia edukację ponadpodstawową ogólną (Enseignement Secondaire General) i edukację ponadpodstawową techniczną (Enseignement Secondaire Technique).

Szkolnictwo średnie ogólne

Edukacja ponadpodstawowa obejmuje siedem lat nauki i jest podzielona na trzy części:

- poziom młodszy (pierwszy, drugi i trzeci rok)

- ogólny poziom wyższy (czwarty i piąty rok)

- specjalizacja (szósty i siódmy rok).

Dziesięć szkół państwowych oraz liceów prowadzi ogólną edukację ponadpodstawową. Dodatkowo sześć technicznych szkół średnich oferuje możliwość zdobycia wykształcenia ogólnego na młodszym poziomie: trzy z nich na przestrzeni trzech lat, jedna pięciu lat i jedna siedmiu lat.

Jeśli chodzi o wybór zajęć pierwszy z takich wyborów ma miejsce w drugiej klasie edukacji ponadpodstawowej, a uczniowie wybierają między planem nowoczesnym a klasycznym. Różnica polega na tym, że plan klasyczny zawiera łacinę (3 lub 5 godzin tygodniowo) jako dodatkowy język, w planie nowoczesnym jest angielski (który nie jest uczony w planie klasycznym do trzeciej klasy).

Na końcu trzeciej klasy, uczniowie muszą wybierać między literaturą i naukami ścisłymi zarówno w planie klasycznym jak i nowoczesnym. Uczniowie nie wybierają specjalizacji aż do szóstej klasy, ich wybory w tym czasie są więc wiążące.

W szóstej klasie, uczniowie mogą wybierać między segmentami.

Dla planu z literaturą:

- języki

- nauki społeczne

- sztuki piękne

- muzyka

Dla planu z naukami ścisłymi:

- matematyka i fizyka

- nauki przyrodnicze

- ekonomia

Edukacja w szkołach ponadpostawowych kończy się egzaminem państwowym. Po jego zdaniu uczniowie otrzymują dyplom upoważniający do wstępu na wyższe uczelnie.

Szkolnictwo średnie techniczne

Techniczna edukacja ponadpodstawowa również jest podzielona na trzy części:

1) młodszą szkołę średnią, trwającą trzy lata i rozpoczynającą się po szóstym roku w szkole podstawowej.

Równoległym programem do programu młodszej szkoły technicznej jest Préparatoire régime (profil przygotowujący). Ma on przygotować uczniów do wejścia do profilu technicznego albo przygotować do podjęcia pracy.

2) "pośrednią" szkołę średnią, obejmującą:

- profil zawodowy, normalnie trwający trzy lata,

- etap szkoleń technicznych, trwający dwa lata,

- profil techniczny, trwający dwa lata

3) wyższą szkołę średnią, obejmującą:

- etap szkoleń technicznych, trwający dwa lata,

- profil techniczny, trwający dwa lata.

Wszyscy uczniowie, którzy uzyskali pozytywne oceny na etapie młodszej szkoły średniej otrzymują świadectwo ukończenia młodszego cyklu (podobnie jest w szkołach ponadpodstawowych).

Jeśli chodzi o "pośrednią" szkołę średnią uczniowie zdają egzaminy z:

- korespondencji /dokumentów albo języków,

- nauk społecznych,

- ekonomii/rachunkowości.

Uczniowie technicznych szkół ponadpodstawowych przystępujący do egzaminu na końcu nauki na tym etapie otrzymują dyplom zawodowy i techniczny (CAPT - certificat d'aptitude professionnelle et technique). Uczniowie zdający praktyczną część egzaminu otrzymują dyplom zdolności praktycznych (CCM - certificat de manuelle capacité).

Uczniowie w zakresie handlu mogą wziąć dwuczęściowy kurs, prowadzący do podstawowego dyplomu technicznego i zawodowego (CITP - certificat d'initiation professionnelle et technique) na końcu pierwszego poziomu.

Końcowy egzamin jest organizowany w całym kraju i obejmuje część teoretyczną i praktyczną.

Wyższa szkoła średnia dla techników prowadzi do egzaminu państwowego. Uczniowie, którzy go zdadzą otrzymują dyplom technika (diplôme de technicien), wyszczególniający kursy i przedmioty, z których zostali przeegzaminowani i stwierdzający, że posiadają wystarczającą wiedzę, by przejść na wyższy etap studiów technicznych.

Wyższy poziom profilu technicznego ponownie kończy się egzaminem państwowym.

Osoby, które go zdają otrzymują świadectwa ukończenia średniej szkoły technicznej, uprawniające do dostępu do studiów, na których podkreślone są przedmioty, z których zostali oni przeegzaminowani.

Szkoły alternatywne

European School w Luksemburgu ma dziewięć segmentów języka i ma na celu kształcenie głównie dzieci urzędników. Uczniowie prywatni muszą płacić zarówno za rejestrację jak i za naukę.

Waldorf School oferuje program państwowej szkoły ponadpodstawej, ale tylko do trzeciej klasy.

Program szkoły ponadpodstawowej oferują również szkoły wyznaniowe oraz niektóre szkoły prywatne jak np. Prywatne liceum techniczne Emili Metz.

Mały Luksemburg otworzył niedawno, zgodnie z unijnymi wymogami, swój rynek pracy dla obywateli tzw. "nowej Unii", w tym Polski. Wśród pracowników, których chętnie ten mały kraj widziałby, są nauczyciele. Warto więc z tej okazji przyjrzeć się luksemburskiemu systemowi edukacji.
To niewielkie księstwo, ze względu na swoją wielkość, ma system dosyć scentralizowany.
A większość decyzji podejmowana jest przez władze lokalne oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej (Ministčre de l'Éducation Nationale).
Obowiązek szkolny obejmuje dzieci od wieku 6 lat aż do ukończenia lat 16. Gdy jednak dziecko rozpocznie naukę o 2 lata wcześniej, zmuszone jest kontynuować przymusową naukę o 2 lata dłużej. Nauka jest całkowicie bezpłatna. Bezpłatna edukacja obejmuje także dzieci obcokrajowców i nie dotyczy tylko okresu przymusowej nauki.
W przeciwieństwie do większości krajów europejskich, w Luksemburgu mamy tylko dwie ogólnodostępne formy szkół dla edukacji państwowej dzieci i ich rodziców:

  • dla poziomu podstawowego: szkoły wyznaniowe oferujące ogólnie dostępny program,
  • dla edukacji przedszkolnej, podstawowej i części ponadpodstawowej: prywatna Waldorf School, która uczy według odrębnych zasad kształcenia, bazując na pracy Rudolfa Steinera.W zasadzie placówki, w których nauka jest bezpłatna, finansowane są przez państwo. Wyznaniowe szkoły natomiast, w których program realizowany jest ten sam, finansowane są częściowo przez państwo.

EDUKACJA PRZEDSZKOLNA - ten etap nie jest obowiązkowy. Do przedszkoli (Spillschoul) posyłają swoje dzieci zazwyczaj pracujący rodzice, którzy nie mają czasu, by opiekować się pociechami w domu. Jednym z głównych zadań tego etapu jest przygotowanie do szkoły dzieci, którym zbliża się obowiązek nauki. Edukacja przedszkolna ma zadanie dbać o rozwój ogólny uczniów. Przedszkola tworzone są zwykle przy szkołach i nie mają osobnych dyrektorów. Klasy są koedukacyjne. Każda klasa ma pełnoetatowego nauczyciela opiekuna.
SZKOLNICTWO PODSTAWOWE - ma różną formę w zależności od liczby dzieci w wieku szkolnym na danym obszarze. Zdarza się, że dzieci z różnych grup wiekowych uczą się w jednych klasach. Są one zwykle niewielkie, ich liczba waha się pomiędzy 17 a 18 uczniów.
Edukacja podstawowa trwa 6 lat i podzielona jest na 3 etapy.

  • młodszy, obejmujący pierwsze dwa lata nauki
  • pośredni, obejmując trzeci i czwarty rok nauki
  • wyższy, obejmujący piąty i szósty rok.

Przez 6 lat nauki w szkole podstawowej wychowawca przeprowadza okresowo badanie wiedzy i ocenia postępy w nauce.
Wyróżnia się dwa rodzaje takich egzaminów:

  • jeden służący określeniu poziomu wiedzy w obrębie mniejszych zakresów tematycznych i jest on powszechnie używany w procesie nauczania,
  • drugi służy przetestowaniu wiedzy w szerszym zakresie tematycznym i dostarcza oceny postępów każdego dziecka na końcu każdej klasy i określa, czy uczeń jest gotowy, by zdać rok wyżej. Oszacowanie takie jest częścią procesu uczenia się i umożliwia nauczycielom dostosowywanie biegu lekcji do potrzeb i zdolności każdego ucznia. Alternatywą dla szkół państwowych są szkoły wyznaniowe, prywatne Waldorf Schools i European School.

EDUKACJA PONADPODSTAWOWA - na ten poziom składają się dwa poziomy: ogólny (Enseignement Secondaire General) oraz techniczny (Enseignement Secondaire Technique). "

Według szacunków OECD, poziom wykształcenia dorosłych mieszkańców Luksemburga odpowiada średniej dla krajów UE-19 - 70% osób ma wykształcenie ponadpodstawowe, a 27% wykształcenie uniwersyteckie (w UE, odpowiednio – 73% i 24%). W Luksemburgu, podobnie jak w większości krajów OECD, wśród absolwentów szkół średnich (w tym techników) jest więcej kobiet niż mężczyzn: ta różnica wynosi ponad 10 punktów procentowych.

Jeżeli chodzi o wysokość wydatków na edukację, Luksemburg plasuje się na pierwszym miejscu – średnio 205 tys. USD na ucznia przez cały okres trwania nauki w szkole podstawowej i średniej. Na drugim miejscu jest Szwajcaria z 133 tys. USD. Wydatki na szkolnictwo w Luksemburgu stanowią 9,1 % całości wydatków publicznych i 3,8 % PKB, co odpowiada średniej w krajach OECD. Dla porównania, w Belgii i we Francji jest to 4,1% PKB.

Luksemburg zajmuje pierwsze miejsce również pod względem wysokości wynagrodzeń nauczycieli, którzy pod koniec kariery zawodowej w szkołach ponadpodstawowych mogą liczyć na pensję rzędu 108 158 EUR (rocznie), podczas gdy średnia w krajach OECD wynosi 45 550 EUR.

Kolejnym wskaźnikiem rozpatrywanym przez OECD jest stopień skolaryzacji dzieci w wieku 15-19 lat. Pod względem Luksemburg, z niewiele ponad 72% (w porównaniu do średniej w krajach OECD wynoszącej 82%), ma jeden z najgorszych wyników; za nim są tylko Izrael, Meksyk i Turcja. Również w klasyfikacji pod względem stopnia skolaryzacji młodzieży w wieku 20-29 lat Luksemburg jest czerwoną latarnią z 6% (średnia OECD – 25%). Te kiepskie wyniki można jednak wyjaśnić tym, że w tej klasyfikacji nie uwzględniono osób uczących się lub studiujących za granicą.

Luksemburg wyróżnia się natomiast pod względem poziomu nauczania języków obcych w szkole. Czas poświęcany na naukę tych języków stanowi 46% ogólnego czasu przeznaczonego na naukę przedmiotów obowiązkowych przez uczniów w wieku 9-11 lat, i 42% - przez dzieci w wieku 12-14 lat. Dla porównania, w Anglii, Australii, Japonii i Meksyku jest to zaledwie 1%.

Kolejnym wskaźnikiem, który według OECD wpływa na poziom nauczania, jest wielkość klas. Pod tym względem w Luksemburg może się pochwalić najniższym wskaźnikiem wśród krajów OECD – średnia liczba uczniów w klasie w szkole podstawowej wynosi 15,8 (średnia OECD to 21,5).

Państwo: 
Dział: 

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Przepisując ciąg znaków z obrazka udowodnij że nie jesteś botem.
3 + 14 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.