Reklama

 Zapraszamy kobiety i mężczyzn z niepełnosprawnością (w stopniu umiarkowanym i znacznym) do udziału w projekcie pn.: Krok do samodzielności

KTO MOŻE LICZYĆ NA POMOC?

Osoby niepełnosprawne spełniające łącznie następujące kryteria:

- wiek: 18-67 lat,

- miejsce zamieszkania: teren województwa wielkopolskiego lub zachodniopomorskiego,

status zawodowy: niezatrudniony, w tym niezatrudniony w rolnictwie (osoby nieaktywne zawodowo, bezrobotne lub poszukujące pracy),

niepełnosprawność: osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, niezdolności do pracy lub równoważne – stopień umiarkowany bądź znaczny

W projekcie nie mogą uczestniczyć osoby, które są:

- uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej lub pracownikami Zakładu Aktywności Zawodowej

- uczestnikami innych zadań zlecanych (projektów) finansowanych ze środków PFRON, realizowanych w ramach CELU PROGRAMOWEGO 2: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych (weryfikacja będzie prowadzona na etapie rekrutacji, podczas wypełniania Ankiety Zgłoszeniowej)

JAKIE WSPARCIE OTRZYMAJĄ UCZESTNICY PROJEKTU?

  • Indywidualny Plan Działania - konsultacje indywidualne z Trenerem Aktywności, planowanie działań umożliwiających zwiększenie poziomu samodzielności i aktywności społecznej.
  • KONSULTACJE INDYWIDUALNE Z PSYCHOLOGIEM I PRAWNIKIEM – indywidualne poradnictwo: osobiste, mailowe, telefoniczne.
  • WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH (grupy 8-osobowe) - wsparcie dla osób mających problemy z nawiązywaniem problemu z otoczeniem, wycofanych, posiadających lęki związane z podejmowaniem aktywności społecznej, deklarujące występowanie problemów związanych z codziennym funkcjonowaniem:

            - Planowanie budżetu domowego i zarządzanie długiem z wykorzystaniem

           komputera i Internetu (16h)

            - Autoprezentacja (16h), stylizacja (16h), emisja głosu (16h)

  • ŚRODOWISKOWE GRUPY WSPARCIA – spotkania, rozmowy w grupach (6-osobowych): wymiana doświadczeń związanych z funkcjonowaniem z niepełnosprawnością, wspólne szukanie rozwiązań, wzajemne motywowanie do zmiany oraz dzielenie się sukcesami, nawiązywanie kontaktów społecznych z osobami o podobnych doświadczeniach.
  • WSPARCIE TRENERA AKTYWNOŚCI – indywidualne wsparcie obejmujące trening samodzielnego radzenia sobie z codziennym funkcjonowaniem (robienie zakupów, załatwienie spraw w urzędzie, zarządzanie budżetem domowym, kontakty z otoczeniem społecznym i inne) w łącznym wymiarze 90 h/uczestnika.
  • INDYWIDUALNE WSPARCIE INSTRUKTORA PRZYGOTOWUJĄCEGO DO PODJĘCIA AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ – indywidualne zajęcia - wsparcie w readaptacji oraz rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z różnymi rodzajami dysfunkcji z powodu niepełnosprawności, m.in. w obszarze samodzielnego poruszania się po mieście, załatwiania spraw urzędowych, odnalezienia się w realiach swojego środowiska i w czasie:

- poruszanie się przy pomocy sprzętów,

- usamodzielnianie w korzystaniu ze środków transportu,

- orientacji przestrzennej,

- wsparcia i roli asystentów i/lub psów asystujących,

- wykorzystania nowoczesnych technologii i/lub sprzętów w życiu codziennym,

- treningu usprawniającego codzienne czynności życiowe oraz łączenie ich  

  z przyszłymi obowiązkami zawodowymi.

  • WARSZTATY „USAMODZIELNIANIE W SIECI” - (grupy 10-osobowe) – wsparcie obejmujące nabycie/rozwinięcie kompetencji korzystania z nowoczesnych mediów społecznościowych oraz korzystania z zasobów kulturalnych i edukacyjnych w Internecie - ukierunkowane na zwiększenie sieci kontaktów społecznych i przezwyciężenie izolacji społecznej związanej zazwyczaj z niepełnosprawnością

Dodatkowo zapewniamy:

- poczęstunek podczas zajęć, warsztatów,

- tłumacza języka migowego,

- zwrot kosztów dojazdu,

- materiały do zajęć,

- dostęp do baz danych instytucji udzielających wsparcia,

- dostęp do bazy ofert pracy, lokalnych pracodawców,

- dostęp do materiałów edukacyjnych wydanych przez Fundację.

KONTAKT:

ul. Poznańska 62 lok. 101 (X piętro), 60-853 Poznań
tel. 61 679 29 98/511 944 267
e-mail:oksana.polanska@idn.org.pl

Zapraszamy również do zapoznania projektem pn.: Profesjonalni niepełnosprawni

Państwo: 
Dział: 
Dział Specjalny: 

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Przepisując ciąg znaków z obrazka udowodnij że nie jesteś botem.
5 + 2 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.