Reklama

Zapraszamy kobiety i mężczyzn z niepełnosprawnością (w stopniu umiarkowanym i znacznym)

do udziału w projekcie pn.: Profesjonalni niepełnosprawni

KTO MOŻE LICZYĆ NA POMOC?

Osoby niepełnosprawne spełniające łącznie następujące kryteria:

- wiek: 18-67 lat,

- miejsce zamieszkania: teren województwa wielkopolskiego lub zachodniopomorskiego,

status zawodowy: niezatrudniony, w tym niezatrudniony w rolnictwie (osoby nieaktywne zawodowo, bezrobotne lub poszukujące pracy),

niepełnosprawność: osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, niezdolności do pracy lub równoważne – stopień umiarkowany bądź znaczny

W projekcie nie mogą uczestniczyć osoby, które są:

- uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej lub pracownikami Zakładu Aktywności Zawodowej

- uczestnikami innych zadań zlecanych (projektów) finansowanych ze środków PFRON, realizowanych w ramach CELU PROGRAMOWEGO 1: wejście osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy (weryfikacja będzie prowadzona na etapie rekrutacji, podczas wypełniania Ankiety Zgłoszeniowej)

JAKIE WSPARCIE OTRZYMAJĄ UCZESTNICY PROJEKTU?

 • INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA - konsultacje indywidualne z Doradcą zawodowym, planowanie ścieżki  kształcenia  w projekcie oraz zaplanowanie form wsparcia w procesie aktywizacji zawodowej.
 • WARSZTATY UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH (grupy 8-osobowe)

Zakres tematyczny WUS - m.in.:

         - techniki aktywnego poszukiwania pracy,

         - techniki zarządzania czasem,

         - techniki radzenia sobie ze stresem/pracy pod presją czasu,

         - motywacja i skuteczna realizacja celów zawodowych.

     Warsztaty obejmują wielopoziomowy trening umiejętności interpersonalnych i ze względu na swoją 

     specyfikę prowadzone będą przez różnych specjalistów: Psychologów i Doradców zawodowych.

 • SZKOLENIA INFORMATYCZNE – różnorodna tematyka szkoleń, dopasowana do potrzeb i możliwości, w podziale na bloki podstawowe albo zaawansowane:

     Blok szkoleń informatycznych podstawowych:

a) „Access - poziom podstawowy” (40 h)

b) „Administracja systemem Microsoft Windows XP” (72 h)

c) „Excel – poziom podstawowy” (40h)

d) „Podstawy obsługi komputera i Internetu, poziom I” (52 h)

e) „Obsługa komputera i Internetu, poziom II" (52 h)

f) „PowerPoint - poziom podstawowy” (40 h)

g) „Przygotowanie do zdobycia certyfikatu ECDL” (100 h)

h) „Word – poziom podstawowy” (40 h)

     Blok szkoleń informatycznych zaawansowanych:

a) „Access - poziom średniozaawansowany” (40 h)

b) „Access - poziom zaawansowany” (40 h)

c) „Excel - poziom średniozaawansowany” (40 h)

d) „Excel - poziom zaawansowany” (40 h)

e) „PowerPoint - poziom średniozaawansowany” (40 h)

f) „PowerPoint - poziom zaawansowany” (40 h)

g) „Word - poziom średniozaawansowany” (40 h)

h) „Word - poziom zaawansowany” (40 h)

 • KURSY ZAWODOWE (w zależności od potrzeb):
  1. „Bądź Przedsiębiorczy” (80 h)

   a) MODUŁ I - Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej

   b) MODUŁ II - Zakładanie i prowadzenie spółdzielni socjalnej

 1. III Sektor Twoją Szansą (60 h)

   a) MODUŁ I - FORMY PRAWNE III SEKTORA

   b) MODUŁ II - DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ

       SPECYFIKI PRACY W III SEKTORZE

   c) MODUŁ III - OD POMYSŁU DO PROJEKTU

 1. „Od pomysłu do projektu – pozyskiwanie środków z funduszy strukturalnych

    od podstaw” (50 h)

 1. Profesjonalny pracownik administracyjno - biurowy (50 h)
 2. Rachunkowość, rozliczanie i sprawozdawczość w projektach finansowanych   

    z funduszy strukturalnych (40 h)

 1. Język angielski – różne poziomy zaawansowania (70 h)
      w zależności od poziomu umiejętności będą konstruowane grupy

    (poziom oceniany na podstawie testu wstępnego lub rozmowy z trenerem)

 1. Język niemiecki – różne poziomy zaawansowania (70 h)
      w zależności od poziomu umiejętności będą konstruowane grupy

    (poziom oceniany na podstawie testu wstępnego lub rozmowy z trenerem)

 • SZKOLENIA ZEWNĘTRZNE - dodatkowe szkolenia zawodowe/informatyczne, które zostaną zakupione na zewnątrz, dostosowane do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej.
 • SEMINARIA PRAWNE (grupy 8-osobowe)

- prawa ON (edukacja, praca),

- praktyczne prawo(sądy, instytucje odwoławcze, pełnomocnictwa, jak pisać

  pozwy itp.),

- aspekty prawne zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,

- kodeks pracy.

Zdobyta wiedza ułatwi samodzielne poruszanie się w przepisach prawnych związanych z instytucjami rynku pracy/polityką rynku pracy oraz uregulowaniami w zakresie praw i obowiązków pracowników wynikających z Kodeksu Pracy.

 • ŚRODOWISKOWE GRUPY WSPARCIA – spotkania, rozmowy w małych grupach (6-osobowych) o doświadczeniach, problemach w poszukiwaniu pracy - wsparcie dla osób mających problemy z utrzymaniem motywacji/zaangażowaniem w procesie nabywania kompetencji i kwalifikacji umożliwiających wejście i utrzymanie się na rynku pracy.
 • SPOTKANIE AKTYWIZACYJNE (grupy 3-osobowe) - z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy, w celu aktywnego poszukiwania pracy - małe grupy, duża intensywność działań aktywizacyjnych – wysyłanie CV, rozmowy w sprawie pracy, wsparcie indywidualne.
 • POŚREDNICTWO PRACY – indywidualne poradnictwo: nawiązywanie kontaktów z lokalnymi pracodawcami w celu pozyskiwania ofert pracy i promowania idei zatrudniania osób z niepełnosprawnością. Planowanej jest także uczestnictwo w Targach Pracy oraz ogłoszenia na portalach internetowych skierowanych do ON i poszukujących pracy.

Dodatkowo zapewniamy:

- poczęstunek podczas zajęć, warsztatów,

- tłumacza języka migowego,

- zwrot kosztów dojazdu,

- materiały do zajęć,

- dostęp do baz danych instytucji udzielających wsparcia,

- dostęp do bazy ofert pracy, lokalnych pracodawców,

- dostęp do materiałów edukacyjnych wydanych przez Fundację.

KONTAKT:

ul. Poznańska 62 lok. 101 (X piętro), 60-853 Poznań
tel. 61 679 29 94
e-mail: poznan@idn.org.pl

Zapraszamy również do zapoznania projektem pn.: Krok do samodzielności

 

Państwo: 
Dział: 
Dział Specjalny: 

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Przepisując ciąg znaków z obrazka udowodnij że nie jesteś botem.
4 + 3 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.