Reklama

 

Aby znaleźć zatrudnienie w wyuczonym zawodzie za granicą, czasem konieczne jest udokumentowanie zdobytego w Polsce wykształcenia i kwalifikacji zawodowych. W Wielkiej Brytanii istnieje kilka placówek zajmujących się uznaniem kwalifikacji dla poszczególnych zawodów.

 • Zawody regulowane i nieregulowane
 • Proces uznawalności kwalifikacji
 • Nostryfikacja dyplomu

 

Co to jest UK NARIC

UK NARIC jest Narodowe Centrum brytyjska Informacje Uznawanie i świadczy usługi dla osób prywatnych i organizacji międzynarodowych do porównania kwalifikacji przed brytyjskich poziomów kwalifikacji ramowych.

 Jest to usługa rządu, kierowanego przez ECCTIS Sp .

Organizacja oferuje produkty i usługi w 3 głównych obszarach:

 • Usługi dla osób fizycznych : UK NARIC zapewnia oświadczeń porównawczych dla osób z międzynarodowych kwalifikacji planujących pracować lub studiować w Wielkiej Brytanii. Oświadczenia mogą być używane przez osoby, aby im pomóc poprzez systemu imigracyjnego w Wielkiej Brytanii, ubiegania się o pracę w Wielkiej Brytanii lub, aby zapisać się na kurs edukacji
 • Usługi dla organizacji : Pomagamy instytucje akademickie, przedsiębiorstwa, rekrutacji i służb zatrudnienia i służb rządowych z całego świata, zapewniając fachowe doradztwo i zbiorów danych o międzynarodowych systemów kształcenia i kwalifikacji.
 • Doradztwo : UK NARIC świadczy kompleksowe i wysokiej jakości usług doradczych w dziedzinie edukacji międzynarodowej, oferując praktyczne rozwiązania dla szerokiego grona klientów poprzez bespoke badań, analiz, budowanie potencjału i rozwój produktu.

 

Zawody regulowane i nieregulowane

W przypadku zawodów nieregulowanych (m.in. wielu stanowisk biurowych, gastronomii czy hotelarstwa), kwalifikacje zawodowe kandydata ocenia pracodawca i to on decyduje o tym, czy jego wykształcenie jest wystarczające, by pracować na danym stanowisku. Istnieje jednak szereg tzw. zawodów regulowanych, do których należą lekarze, pielęgniarki, prawnicy, nauczyciele i wiele innych profesji.

Jeśli Twój zawód zalicza się do regulowanych, wówczas wniosek o uznanie kwalifikacji jest rozpatrywany indywidualnie przez właściwe dla tego zawodu władze.

Lista zawodów regulowanych w Wielkiej Brytanii wraz z właściwymi dla nich instytucjami rozpatrującymi wnioski w sprawie uznawalności kwalifikacji zawodowych dostępna jest na stroniewww.europeopen.org.uk/ind....

Oto niektóre z tych instytucji:

 

Proces uznawalności kwalifikacji

Każda z tych instytucji może mieć swoje wewnętrzne przepisy odnośnie wymaganych dokumentów i przebiegu całej procedury. Na ich stronach internetowych znajdziesz numer telefonu, adres, adres e-mail, a także wykaz niezbędnych dokumentów potrzebnych do wszczęcia całej procedury.

Standardowo dokumenty które będziesz musiał skompletować to:

 • wypełniony wniosek o rejestrację (pobierz ze strony instytucji właściwej dla swojej profesji);
 • dowód tożsamości i narodowości (na przykład paszport albo świadectwo urodzenia);
 • kopie dyplomów ukończenia studiów i innych szkoleń;
 • potwierdzenie kwalifikacji zawodowych;
 • orzeczenie lekarskie o zdolności do wykonywania zawodu.

Nie wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone przez tłumaczenia przysięgłego. Niektóre instytucje wymagają przysięgłego tłumaczenia kluczowych dokumentów, w przypadku pozostałych może wystarczyć tłumaczenie zwykłe – sprawdź szczegóły na stronie instytucji.

Za rozpatrzenie wniosku i indywidualną ocenę kwalifikacji pobierane są opłaty, które również mogą się różnić w zależności od biura wydającego decyzję.

Po złożeniu aplikacji wraz z wymaganymi załącznikami, w ciągu miesiąca powinieneś otrzymać potwierdzenie i ewentualnie informację o dokumentach, które musisz jeszcze uzupełnić. Instytucja rozpatrująca wniosek ma od tego momentu 4 miesiące na wydanie decyzji.

Może sie okazać, że Twoje kwalifikacje pokrywają się w wystarczającym stopniu z wymaganiami dotyczącymi wykonywania danego zawodu w Wielkiej Brytanii. Jeśli się jednak okaże, że występują istotne różnice, mogą Ci zasugerować uzupełnienie istniejących braków poprzez odbycie stażu lub przejście odpowiedniego testu.

Jeśli decyzja będzie jednoznacznie negatywna, musi jej towarzyszyć uzasadnienie oraz informacja o możliwości odwołania sie od niej.

 

Nostryfikacja dyplomu

Nostryfikacja dyplomu ukończenia studiów jest niezbędna w przypadku przyjazdu do Wielkiej Brytanii w celu podjęcia studiów. Może być jednak konieczna, obok uznawalności kwalifikacji zawodowych, także w razie podjęcia pracy w niektórych zawodach.

Porównywanie zagranicznych dyplomów z brytyjskimi koordynuje The National Academic Recognition Information Centre for the United Kingdom (UK NARIC) (www.naric.org.uk/ind...), który jest brytyjskim odpowiednikiem polskiego Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej.

UK NARIC udziela bezpłatnych informacji i porad dotyczących tego, jak kwalifikacje i wykształcenie uzyskane za granicą przekładają się na ich brytyjskie odpowiedniki.

Indywidualnie rozpatrywane wnioski obciążone są opłatą. Wykaz dokumentów potrzebnych do wszczęcia procedury oraz kosztów znajdziesz na stronie www.naric.org.uk. Zapytania możesz kierować również telefonicznie: 0870 990 40 88.

 

Nostryfikacja jest to procedura prowadząca do określenia polskiego odpowiednika zagranicznego świadectwa, dyplomu lub stopnia naukowego. Organami właściwymi do przeprowadzania nostryfikacji są:

 • w przypadku nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych - wojewódzkie kuratoria oświaty właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o nostryfikację, a w przypadku jego braku, właściwe ze względu na siedzibę instytucji, w której zamierza przedłożyć świadectwo. Adresy kuratorów znajdziesz tutaj.
 • w przypadku nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych - rada jednostki organizacyjnej uczelni, uprawnionej do nadawania stopnia doktora określonej dziedziny nauki lub dziedziny sztuki, prowadzącej kształcenie w obszarze obejmującym kierunek studiów wyższych, którego ukończenie potwierdza dyplom uzyskany za granicą.Lista uprawnionych jednostek.
 • w przypadku nostryfikacji stopni naukowych - rada jednostki organizacyjnej, uprawnionej do nadawania stopnia doktora habilitowanego określonej dziedziny nauki lub sztuki, w zakresie dyscypliny naukowej lub artystycznej, której dotyczy stopień naukowy. Lista uprawnionych jednostek.

Przepisy dotyczące nostryfikacji:

 

Nostryfikacja dyplomu

Zdobycie pracy w wyuczonym zawodzie lub dalsze studiowanie może się wiązać z koniecznością przedstawienia dyplomu (lub dyplomów) ukończenia studiów. Nie zawsze jednak certyfikowane lub przysięgłe tłumaczenie dyplomu będzie wystarczające dla przyszłego pracodawcy lub przyszłej uczelni. W takim przypadku niezbędne będzie nostryfikowanie dyplomu, czyli uznanie go za równoprawny z jego brytyjskim odpowiednikiem. Celem tego artykułu jest przedstawienie za i przeciw nostryfikacji dyplomów oraz samej procedury nostryfikacyjnej.

Magister a Master's degree

Nostryfikacją zagranicznych dyplomów w Zjednoczonym Królestwie zajmuje się The National Recognition Information Centre for the United Kingdom (UK NARIC). Przybyszom oferuje ona usługę porównania kwalifikacji otrzymanych za granicą ze strukturą kwalifikacji obowiązujących w tym kraju. W przypadku skorzystania z usługi tej otrzymujemy list porównywalności (letter of comparability) zawierający informacje o porównywalnym poziomie kwalifikacji posiadacza dyplomu ze standardami obowiązującymi w Królestwie.

W tym momencie można postawić następujące pytanie: OK, wszystko fajnie, UK NARIC uzna więc mojego magistra jako Master of Science/Arts. W końcu w tak tłumaczymy nasze dyplomy, prawda? Nieprawda! Według UK NARIC odpowiednikiem polskiego tytułu magistra jest British Bachelor (Honours) degree. Jakkolwiek wydaje się to niesprawiedliwe, proszę pamiętać, że UK NARIC nie porównuje dyplomu polskiej uczelni z dyplomem uczelni brytyjskiej, lecz ze standardami obowiązującymi w tym kraju. W Polsce magister jest tytułem zawodowym, a nie tytułem naukowym, podczas gdy w Zjednoczonym KrólestwieMaster's degree jest tytułem postgraduate, a nie undergraduate. Dopiero implementacja procesu bolońskiego umożliwi zmianę tej sytuacji. Taka sama sytuacja ma miejsce w przypadku magistrów inżynierów i fakt przynależności polskich politechnik do FEANI z punktu widzenia UK NARIC niczego nie zmienia. Ponieważ w Polsce tytuł magistra umożliwia rozpoczęcie studiów doktorskich, list porównywalności zawiera odpowiednią adnotację.

Czy rzeczywiście jest mi potrzebny UK NARIC?

Skoro UK NARIC nie uznaje polskich dyplomów magistra w oczekiwany sposób warto postawić inne pytanie: czy warto korzystać z usług tej instytucji? Odpowiedź na to pytanie powinna być podyktowana zdrowym rozsądkiem: o ile nie trzeba, to nie ma potrzeby. Pamiętajmy jednak, aby nie kierować się tylko sytuacją w dniu dzisiejszym, jutro list porównywalności może być przepustką do lepszej pracy.

Podobnych rozterek nie mają osoby pragnące pracować w zawodach, w których kierunkowe wykształcenie wyższe jest warunkiem koniecznym rozpoczęcia pracy. W niektórych zawodach, na przykład w edukacji, kierunkowe wykształcenie wyższe umożliwia zajęcie bardziej odpowiedzialnych stanowisk. W takich przypadkach skorzystanie z usług UK NARIC staje się niezbędne.

W tym momencie należy jednak podkreślić, że wystawiony przez UK NARIC list porównywalności powinien być traktowany w charakterze informacji na podstawie posiadanej przez instytucję tą wiedzy. Istnieje więc niebezpieczeństwo, że posiadany list nie zostanie uznany przez potencjalnego pracodawcę jako wystarczające potwierdzenie wykształcenia, jednak w rzeczywistości przypadki te mogą być co najwyżej sporadyczne.

Warto zauważyć, że wiele firm jest świadomych różnic pomiędzy systemami edukacyjnymi w różnych krajach. Mój obecny pracodawca zakwalifikował mój tytuł jako International Master's degree, a listu z UK NARIC, mimo że go posiadam, nie przedstawiałem.

Mimo wszystko nostryfikujemy

W przypadku podjęcia decyzji o nostryfikacji dyplomu, w pierwszej kolejności należy wybrać usługę UK NARIC, z której chcemy skorzystać. O ile nie zależy nam na czasie, należy skorzystać z Letter of Comparability. Oficjalny czas realizacji zlecenia od momentu otrzymania płatności i wszystkich dokumentów wynosi od 10 do 15 dni roboczych, ale w rzeczywistości czas ten będzie najdłuższy możliwy. Należy pamiętać także o tym, że UK NARIC bardzo długo świętuje okres Bożego Narodzenia.

UK NARIC wymaga dostarczenia następujących dokumentów:

 • kserokopii dyplomu oraz jego tłumaczenia,
 • wypisu z indeksu lub suplementu oraz jego tłumaczenia,
 • listu określającego rodzaj usługi i zawierającego dane kontaktowe, oraz
 • zaadresowanej koperty zwrotnej ze znaczkiem, jeżeli list będzie wysłany pod adres w Zjednoczonym Królestwie.

Dostarczenie certyfikowanych lub przysięgłych tłumaczeń dyplomu oraz wypisu z indeksu lub suplementu jest niezbędne. UK NARIC oferuje usługę tłumaczenia, ale nie jest ona dostępna w języku polskim. Nawet jeżeli sytuacja ta w przyszłości ulegnie zmianie, z usługi tej nie warto korzystać ponieważ wraz z listem porównywalności nie otrzymamy tłumaczenia, za które dodatkowo trzeba zapłacić.

Wszelkie dokumenty potwierdzające nasze wykształcenie przeznaczone do obrotu prawnego za granicą powinny zostać zalegalizowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Opłata za legalizację wynosi 19 PLN w znaczkach skarbowych. UK NARIC nie wymaga jednak legalizacji dyplomu, więc jego kserokopia wraz z tłumaczeniem będzie wystarczająca.

UK NARIC wymaga dostarczenia wypisu z indeksu lub suplementu wraz z jego tłumaczeniem. Z doświadczenia jednak wiem, że nie jest to konieczne. Wystarczy w liście zgodnie z prawdą dopisać, że jednego z tych dokumentów nie otrzymało się wraz z dyplomem. Możliwe jest jednak wystąpienie do dziekanatu wydziału uczelni, której posiadamy dyplom, o wystawienie suplementu do dyplomu zawierającego między innymi opis studiów, oceny z wszystkich przedmiotów, osiągnięcia oraz wynik końcowy. We wniosku do dziekana warto zaznaczyć, że suplement potrzebujemy do nostryfikacji dyplomu przez UK NARIC, oraz poprosić o wystawienie go w języku angielskim - niektóre wydziały będą w stanie to zrobić. Wystawienie suplementu kosztuje 75 PLN oraz 19 PLN w znaczkach skarbowych. Jeżeli przebywamy na terenie Zjednoczonego Królestwa warto dołączyć do wniosku upoważnienie dla osoby mieszkającej w Polsce, która będzie naszym przedstawicielem w kontaktach z uczelnią.

Aby ułatwić sobie życie warto skorzystać z aplikacji online. Dodatkowymi zaletami opcji tej są:

 • możliwość śledzenia postępu realizacji usługi przez sieć,
 • niższy koszt usługi,
 • możliwość płatności online,
 • możliwość wydrukowania gotowego listu do UK NARIC, oraz
 • brak konieczności dołączania zaadresowanej koperty zwrotnej.

W tym przypadku należy wypełnić ankietę online, dokonać płatności (£39.95 z VAT'em), wysłać dokumenty pocztą lub faksem i... czekać. Od czasu do czasu możemy sprawdzać postęp realizacji naszego zlecenia. Koszt standardowej usługi zlecanej pocztą jest droższy (£47.00 z VAT'em), a z żadnych udogodnień nie korzystamy. Miłą niespodzianką dla osób posiadających więcej niż jeden dyplom jest fakt, że UK NARIC pobiera stałą opłatę niezależnie od liczby posiadanych przez jedną osobę dyplomów.

Na zakończenie warto podkreślić, że nostryfikacji dyplomu można dokonać będąc jeszcze poza granicami Zjednoczonego Królestwa. Pozwala to na uniknięcie konieczności marnowania czasu będąc na miejscu jeżeli skorzystanie z usługi UK NARIC okaże się niezbędne.

PS. W artykule tym przedstawiłem własne doświadczenia związane z nostryfikacją dyplomu przez UK NARIC, a do jego napisania skłoniła mnie liczba nieprawdziwych informacji znajdujących się w niektórych artykułach poświęconych nostryfikacji dyplomów w Zjednoczonym Królestwie.

 

Polecane linki (po angielsku): 

UK NARIC

Aplikacja online

Postęp realizacji zlecenia

Opracowanie redakcja.

Państwo: 

Komentarze

Wysłane przez Anooelali (niezweryfikowany) w
is viagra safe to order online http://llviagra.com/ viagra fГјr den mann

Wysłane przez BbshSage (niezweryfikowany) w
viagra over the counter [url=https://loxviagra.com/ ]otc viagra usa[/url] how long is viagra good for

Wysłane przez Lebnelali (niezweryfikowany) w
online pharmacies in usa <a href=https://xlnpharmacy.com/>online pharmacy</a> canadian pharmacy online

Wysłane przez Anooelali (niezweryfikowany) w
female viagra alternative http://llviagra.com/ viagra kaufen mit rezept

Strony

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Przepisując ciąg znaków z obrazka udowodnij że nie jesteś botem.
6 + 12 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.